Haber Girişi: 25.02.2014 - 08:40, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

 

VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü
Umke İçin Giyim Eşyası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2014/22136 l - İdarenin a) Adresi : Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Caddesi   MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası : (0.432) 210 21 15 - (0.432) 216 00 46 c) Elektronik posta adresi : mehtap_kocak_@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği: www.vsm.gov.tr internet adresi (varsa) 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı Sıra   Malın/İşin Cinsi Miktar Birim 1 Mont (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL Uzun Kollu Polar) 100 Adet 2 Bere (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet 3 Parka (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet 4 Kışlık Pantolon (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet 5 Uzun Kollu Penye (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet 6 Bot (36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46) 100 Adet b) Teslim yeri : İdare Ayniyat Saymanlığı Depolarına teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Van İl Sağlık Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : 12.03.2014 - 10:00 4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4. l. l. l. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.l.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4. l.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4. l.5, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4.3, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3. l. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu, c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi, d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 4.3.2. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan İhaleye katılan istekliler ihale tarih ve saatinde, teklif edecekleri ihale konusu her bir kalem mal için bir adet numuneyi teklif zarfı ile birlikte tutanak karşılığında idare yetkilisine teslim edecektir. UMKE Kıyafetleri için; 1) Ürünlerin kumaşlarına ilişkin yetkili kurumlardan alınmış ‘TEST RAPORLARI’ teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır. 2) Yüklenici firmanın İSO 9001 KALİTE belgesi olmalıdır ve bu belge teklif dosyana konulmalıdır. 3) Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre "Özel Görev Kıyafeti Teklifimizin Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları içeren Doküman" başlığı altında isteklinin antetli kağıdına Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları İçeren Doküman verilecektir. 4) Teklif edilen ürünlere ait numuneler demostrasyon için teklif zarfı ile beraber idareye sunulacaktır. 5) Kıyafet için İhale Komisyonu teklif edilen ürünler ile ilgili tüm testleri yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. Komisyon tarafından yapılan veya yaptırılan testler sonucu meydan gelen hasarları firmalar kabul edeceklerdir. İhale komisyonu tarafından istenen bazı testler, ilgili kurumlara yaptırılabilecektir. Test masraflarını yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 6) Firmaların ihale esnasında getirdiği numuneler sözleşme imzalanana kadar kurumumuzda kalır. İhaleyi alan firmanın numuneleri muayene kabul komisyonuna teslim edilir. Muayene kabul komisyonu söz konusu malları personellerin kıyafet dağıtımı sırasında görebilecekleri, inceleyebilecekleri şekilde muhafaza eder. 7) Yüklenici firma işin teslim süresi olan; 20 gün içinde mal teslimini yapacaktır. İhale komisyonu, numunelerin teknik şartnameye ve aşağıdaki kriterlere uygun olup olmadığım kontrol edecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  - 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7. l. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Van Sağlık Kurumlan l Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden Alınacak Doküman Satış Bedeli Alındısı İle İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden Temin Edilebilir adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V: 341 (www.bik.gov.tr)
T.C. VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

Umke İçin Giyim Eşyası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2014/22136

l - İdarenin

a) Adresi : Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Caddesi   MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası : (0.432) 210 21 15 - (0.432) 216 00 46

c) Elektronik posta adresi : mehtap_kocak_@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği: www.vsm.gov.tr

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra   Malın/İşin Cinsi Miktar Birim

1 Mont (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL Uzun Kollu Polar) 100 Adet

2 Bere (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet

3 Parka (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet

4 Kışlık Pantolon (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet

5 Uzun Kollu Penye (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) 100 Adet

6 Bot (36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46) 100 Adet

b) Teslim yeri : İdare Ayniyat Saymanlığı Depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Van İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 12.03.2014 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4. l. l. l. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.l.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4. l.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4. l.5, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.3, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. l. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan

İhaleye katılan istekliler ihale tarih ve saatinde, teklif edecekleri ihale konusu her bir kalem mal için bir adet numuneyi teklif zarfı ile birlikte tutanak karşılığında idare yetkilisine teslim edecektir.

UMKE Kıyafetleri için;

1) Ürünlerin kumaşlarına ilişkin yetkili kurumlardan alınmış ‘TEST RAPORLARI’ teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.

2) Yüklenici firmanın İSO 9001 KALİTE belgesi olmalıdır ve bu belge teklif dosyana konulmalıdır.

3) Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre "Özel Görev Kıyafeti Teklifimizin Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları içeren Doküman" başlığı altında isteklinin antetli kağıdına Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları İçeren Doküman verilecektir.

4) Teklif edilen ürünlere ait numuneler demostrasyon için teklif zarfı ile beraber idareye sunulacaktır.

5) Kıyafet için İhale Komisyonu teklif edilen ürünler ile ilgili tüm testleri yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. Komisyon tarafından yapılan veya yaptırılan testler sonucu meydan gelen hasarları firmalar kabul edeceklerdir. İhale komisyonu tarafından istenen bazı testler, ilgili kurumlara yaptırılabilecektir. Test masraflarını yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

6) Firmaların ihale esnasında getirdiği numuneler sözleşme imzalanana kadar kurumumuzda kalır. İhaleyi alan firmanın numuneleri muayene kabul komisyonuna teslim edilir. Muayene kabul komisyonu söz konusu malları personellerin kıyafet dağıtımı sırasında görebilecekleri, inceleyebilecekleri şekilde muhafaza eder.

7) Yüklenici firma işin teslim süresi olan; 20 gün içinde mal teslimini yapacaktır. İhale komisyonu, numunelerin teknik şartnameye ve aşağıdaki kriterlere uygun olup olmadığım kontrol edecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  -

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7. l. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Van Sağlık Kurumlan l Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden Alınacak Doküman Satış Bedeli Alındısı İle İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden Temin

Edilebilir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V: 341 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.