İlhan Güneri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERLE YAPILACAK SÖZLEŞMELER VE ZORUNLULUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İlhan Güneri

Bu yazımızı, mesleğimizle ilgili kamuoyunca bilinmeyenlere ve sağlanacak avantajlarına ayırdık.

Her sene bilanço hadleri yanında vergi beyannamelerinin mali müşavirler  (SMMM) tarafından imza hadleri güncelleniyor. Vergi Usul Kanunu’nda  Defter tutma hadleri, beyannamelerin imzalatılması, belli tür iadelerin belirlenen rakamlar geçilince YMM tarafından tasdik edilmesi gibi zorunluluklar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

1- Vergi Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Rakamlar

Muhasebe iş ve işlemlerinizin yapılması için bir Mali Müşavirle çalışmanız hem menfaatiniz gereği zorunludur, hem de Beyannamelerin İmzalatılması Zorunluluğu neden ile yasal bir gereklidir.

2023 yılı beyannamelerinin imzalattırılması zorunluluğuna ilişkin hadler belirlenmiştir.

Kurumlar vergisi veya gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 40.254.000 TL ve net satışlar toplamı 80.487.000 TL aşmayan mükellefler, 2023 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına (SM veya SMMM) imzalatmak zorundadırlar.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler hangileridir?

 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve
 • Katma değer vergisi beyannameleridir.

2- YMM Tasdik Hadleri ve Konuları

Öncelikle belirtelim genel olarak Tam Tasdik yaptırmakla ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Bakanlıkça belirtilen ve aşağıda sıraladığımız bazı durumlarda iş ve işlemlerinizin daha hızlı yapılmasına yönelik bazı zorunluluklar bulunmaktadır.

Tam Tasdik Sözleşmeleri, her yıl Ocak ayında yapılmak ve YMM. Tarafından da en geç Şubat ayı sonuna kadar GİB’e elektronik sistem üzerinden bildirilmek zorundadır. Bu tarihlerden sonra yapılan Tam Tasdik Sözleşmesi süresinde olmayan sözleşme olarak kabul edilmekte ve aşağıda yazdığımız had ve istisnalardan faydalanılamamaktadır.

GİB tarafından, 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de, 46 Sıra Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve yayımlanan bu tebliğ ile konuya ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’na İlişkin Belirlenen Hadler

Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler;

 • İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 2.600.000 TL,
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 350.000 TL (Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde de söz konusu had geçerli olacaktır.),
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 1.300.000 TL 

olarak belirlenmiştir.

Yeminli Mali Müşavirle Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler bu hadlerin üstünde de olsa YMM Raporu ile iadelerini alabilmektedirler.

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Yeniden Belirlenen Hadler

Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e bendi uyarınca taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisnaya ilişkin had 663.000 TL olarak belirlenmiştir. Tam Tasdik Sözleşmeleri olmayıp da bu haddi aşan vergi mükellefler istisna tutarlarını YMM.ye tasdik ettirmek zorundadırlar.

 1. Gelir Vergisi Kanunu’na İlişkin Yeniden Belirlenen Hadler

35 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi (GVK/md.19) işlemlerine ilişkin had 1.508.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tam Tasdik Sözleşmeleri olmayıp da bu haddi aşan vergi mükellefler istisna tutarlarını YMM.ye tasdik ettirmek zorundadırlar.

 1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin YMM Raporu İle İadesine Yönelik Tespit Edilen Hadler

252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

Buna göre; 2023 yılı için;

 • Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL,
 • Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca 01.04.2023 tarihinde yayımlanan 47 nolu KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapan tebliğ ile,

MADDE 8- Aynı Tebliğin (IV/E-4.5.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi yoktur.”

Hükmü eklenerek Tam Tasdik Sözleşmesi yapmanın avantajları artırılmıştır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Mali Müşaviriniz veya Yeminli Mali Müşavirinizle iletişim kurmanız avantajınız gereğidir.

Yazarın Diğer Yazıları