(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 09.04.2012 - 09:01, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

(4 )  KALEM İNŞAAT MALZEMESİİÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Van İl Jandarma Komutanlığı (Van)  (4 )  KALEM İNŞAAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası   : 2012/365361-İdarenina) Adresi                         : VALİ MİTHAT BEY TOPRAKKALE KIŞLASI 65100 MERKEZ VAN       (Van İl Jandarma Komutanlığı)b) Telefon ve faks numarası : 432 214 24 50-432 214 14 15  c) Elektronik posta adresi  : -ç) İhale dokümanının görülebileceğiinternet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta         (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri   : VAN İL.J.K.LIĞI 865  NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI                        DEPOLARI VANc) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 30 (OTUZ)        takvim günü içersinde mal defaten teslim edilecektir 3- İhalenin a) Yapılacağı yer   : Hacıbekir Kışlası Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı İhale komisyon                                                      Başkanlığı salonu/Vanb) Tarihi ve saati   : 19.04.2012-10.004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar  Odası belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili  mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1.4.3.1.1.Standarda ilişkin belgeler:Teknik şartnamede belirtilen TSE,TSE EN ve/ya ISO belgelerinden birisi yüklenici tarafından  Muayene Komisyonuna ibraz edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN İL J. K.LIĞI LOJİSTİK  Ş.MD. LÜĞÜ / VAN adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  HACIBEKİR KIŞLASI J.ASYŞ. KOR. K.LIĞI İH. KOM. BŞK.LIĞI / VAN  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ ) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez        Basın: V: 348  (www.bik.gov.tr)

(4 )  KALEM İNŞAAT MALZEMESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 Van İl Jandarma Komutanlığı (Van)

 (4 )  KALEM İNŞAAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2012/36536
1-İdarenin
a) Adresi                         : VALİ MİTHAT BEY TOPRAKKALE KIŞLASI 65100 MERKEZ VAN
      (Van İl Jandarma Komutanlığı)
b) Telefon ve faks numarası : 432 214 24 50-432 214 14 15 
c) Elektronik posta adresi  : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta         (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : VAN İL.J.K.LIĞI 865  NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI                        DEPOLARI VAN
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 30 (OTUZ)        takvim günü içersinde mal defaten teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Hacıbekir Kışlası Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı İhale komisyon                   
                                  Başkanlığı salonu/Van
b) Tarihi ve saati   : 19.04.2012-10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar  Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili  mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1.Standarda ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede belirtilen TSE,TSE EN ve/ya ISO belgelerinden birisi yüklenici tarafından  Muayene Komisyonuna ibraz edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN İL J. K.LIĞI LOJİSTİK  Ş.MD. LÜĞÜ / VAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  HACIBEKİR KIŞLASI J.ASYŞ. KOR. K.LIĞI İH. KOM. BŞK.LIĞI / VAN  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
        Basın: V: 348  (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.