Haber Girişi: 29.11.2013 - 08:51, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

İHALE İLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
İHALE İLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvar Sarf Malzemesi alımı;(Gaitada Gizli Kan Kiti) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası :  2013/17551 l l- İdarenin a) Adresi : : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası : 432 215 84 76-135 - 432 216 84 76 c) Elektronik posta adresi : fatihaltunx@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanhalksagligi.gov.tr internet adresi (varsa) 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Sarf Malzemesi (Gaitada Gizli Kan kiti ) alım işi; l Kalem b) Teslim yeri : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI b) Tarihi ve saati  : 06.12.2013 - 10:00 4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4. l. l. l. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir, l-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 4-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 5-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgele 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI/DEFTERDARLIK MUHASEBE MAL MÜDÜRLÜĞÜ/VAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1 .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi.aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V:1984  (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

İHALE İLANI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Laboratuvar Sarf Malzemesi alımı;(Gaitada Gizli Kan Kiti) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :  2013/17551 l

l- İdarenin

a) Adresi : : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası : 432 215 84 76-135 - 432 216 84 76

c) Elektronik posta adresi : fatihaltunx@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanhalksagligi.gov.tr

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Sarf Malzemesi (Gaitada Gizli Kan kiti ) alım işi; l Kalem

b) Teslim yeri : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI

b) Tarihi ve saati  : 06.12.2013 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4. l. l. l. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir,

l-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgele

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI/DEFTERDARLIK MUHASEBE MAL MÜDÜRLÜĞÜ/VAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1 .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi.aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V:1984  (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.