Atilla Dinçer

Eski model araçların hurdaya çıkarılması

Atilla Dinçer

Trafik kazaları ile hava kirliliğine neden olan 20 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini öngören, model yılı 1997 veya daha eski olan taşıtlara ait vergilerinin silinmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 48 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 27 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ hükmüne göre, model yılı 1997 veya daha eski tarihli olan motorlu taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

Keza model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmadığı trafik tescil kuruluşu tarafından tespit edilen veya trafik kazası, yanma, tahrip olma ve benzeri nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünün ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden de vazgeçilmektedir. Ancak trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, borçlarının silindiği tarih itibariyle trafik tescil kaydı yapilacaktır. Bu durumda terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılacak ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilecektir.

Mezkur tebliğ uyarınca gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle bu imkandan yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 206'ncı maddesi gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar, anılan kanunun 257'nci maddesi gereğince cezalandırılacaktır.

Buna göre;

1) İlgili trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan,

 

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2018 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,

 

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27/05/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan, gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları uygulamadan yararlanabileceklerdir. Fakat adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

 

Anılan kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için 31/12/2018 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2018 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

 

Kaynak : Resmi Gazete

Yazarın Diğer Yazıları