2024-2027 YILLARI ARASI 36 AY SÜRE İLE 3 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

VAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

 

2024-2027 YILLARI ARASI 36 AY SÜRE İLE 3 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/477544
1-İdarenin
a) Adı : VAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi No:71/1 65100 İPEKYOLU/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322161637 - 4322141492
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024-2027 YILLARI ARASI 36 AY SÜRE İLE 3 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024-2027 YILLARI ARASI 36 AY SÜRE İLE 3 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : VAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2027
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : VAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ (TOPLANTI SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki Belgeleri A1 Yetki Belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Teklif Edilen Araç Bilgileri Formu İstekliler, ihale dokümanının eki olan Teklif Edilen Araç Bilgileri Formunu doldurmak zorundadır. Kasko bedeli için Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayımlanan 2024 yılı Nisan ayı verileri esas alınacaktır. Söz konusu form Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup beyanda bulunmayan ve araç kasko değerinin %2’sinden fazla teklif sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. KAMU   VEYA  ÖZEL SEKTÖR  KURULUŞLARINA  YAPILMIŞ  ARAÇ KİRALAMA İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN02027885