Haber Girişi: 29.11.2013 - 08:50, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Van Belediyesi Encümeninin 15/11/2013 tarih ve 692 sayılı kararı ile Toplu Taşıma Hizmetlerinin 23 Adet Halk Otobüsü hat 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama 29 yıllık intifa hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir. 1. İŞİN ADI                                                         : Van Belediyesi İmar ve mücavir alan sınırları dahilinde kalan                                                                                  Toplu Taşıma (İntifa) kullanım hakkı hizmetinin kiraya verilmesi. 2. NİTELİĞİ                                                        : Toplu Taşımacılık işi 23 Hattın intifa hakkı. 3. YERİ                                                                 : Van Belediyesi İmar ve Mücavir alanları. 4. MİKTARI                                                        : 500.000,00 (beşyüz bin )TL + KDV 5. ŞARTNAME VE EKLERİ a) Alacağı Yer                                                    : Van Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                               Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş merkezi Kat:4 b) Şartname Bedeli                                        : 1.000,00 (Bin) TL. 6. İHALE TARİHİ                                               : 06/12/2013 Cuma günü Saat 14.30'da 7. İHALE USULÜ                                               : 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık artırma usulü 8. İHALE YERİ                                                    : Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş merkezi Kat:7 Encümen                                                                                                     Salonunu. 9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM    : Van Belediyesi Encümeni İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER: 1. Türkiye de tebligat için adres göstermesi, Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe 2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, a. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan sureti b. Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. 3. İmza sirküleri, a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,( Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya Şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır) 5.  Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre en az % 3 (15.000.00 TL) geçici teminatı vermesi. 6. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge 7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi 8.  İhale Dokümanı Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai dahilinde Van Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden  l .000 TL. karşılığında alınabilir; 9. İhale üzerine kaldığında istenilen tipteki Otobüsü bir ay içerisinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname. 10.  İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeden herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge, 11. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir. 12. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz. Kira bedeli 300.000,00 TL peşin geriye kalan kısmı 2 yıl sonra 24 (yirmidört) ay eşit taksit halinde tahsil edilecektir. 13. Otobüsler Ring usulü dönüşümlü olarak çalışacaktır. 14. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 06.12.2013 Cuma günü saat 14.30'da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır. 15. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. 16. İhaleye katılacak teklif sahipleri istenilen evraklar ve geçici teminat mektuplarını ihale saatinden önce 14:30'a kadar dosya içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 17. İhale üzerinde kalan işletici, ihale komisyonu huzurunda, şartnameyi okuduğuna ve aynen kabul ettiğine dair ihale işletme şartnamesinin sayfalarını imzalamak zorundadır. 18. İhale. İstenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler arasında açık artırma yolu ile encümen huzurunda yapacaktır 19.Keyfiyet ilan olunur.                                                                                                 Basın V:1950  (www.bik.gov.tr)
İLAN VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Van Belediyesi Encümeninin 15/11/2013 tarih ve 692 sayılı kararı ile Toplu Taşıma Hizmetlerinin 23 Adet Halk Otobüsü hat 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama 29 yıllık intifa hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

1. İŞİN ADI                                                         : Van Belediyesi İmar ve mücavir alan sınırları dahilinde kalan                                                                                  Toplu Taşıma (İntifa) kullanım hakkı hizmetinin kiraya verilmesi.

2. NİTELİĞİ                                                        : Toplu Taşımacılık işi 23 Hattın intifa hakkı.

3. YERİ                                                                 : Van Belediyesi İmar ve Mücavir alanları.

4. MİKTARI                                                        : 500.000,00 (beşyüz bin )TL + KDV

5. ŞARTNAME VE EKLERİ

a) Alacağı Yer                                                    : Van Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü

                                                                              Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş merkezi Kat:4

b) Şartname Bedeli                                        : 1.000,00 (Bin) TL.

6. İHALE TARİHİ                                               : 06/12/2013 Cuma günü Saat 14.30'da

7. İHALE USULÜ                                               : 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık artırma usulü

8. İHALE YERİ                                                    : Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş merkezi Kat:7 Encümen                                                                                                     Salonunu.

9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM    : Van Belediyesi Encümeni

İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

1. Türkiye de tebligat için adres göstermesi, Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan sureti

b. Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,( Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya Şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır)

5.  Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre en az % 3 (15.000.00 TL) geçici teminatı vermesi.

6. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi

8.  İhale Dokümanı Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai dahilinde Van Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden  l .000 TL. karşılığında alınabilir;

9. İhale üzerine kaldığında istenilen tipteki Otobüsü bir ay içerisinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.

10.  İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeden herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge,

11. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir.

12. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz. Kira bedeli 300.000,00 TL peşin geriye kalan kısmı 2 yıl sonra 24 (yirmidört) ay eşit taksit halinde tahsil edilecektir.

13. Otobüsler Ring usulü dönüşümlü olarak çalışacaktır.

14. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 06.12.2013 Cuma günü saat 14.30'da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

15. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.

16. İhaleye katılacak teklif sahipleri istenilen evraklar ve geçici teminat mektuplarını ihale saatinden önce 14:30'a kadar dosya içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

17. İhale üzerinde kalan işletici, ihale komisyonu huzurunda, şartnameyi okuduğuna ve aynen kabul ettiğine dair ihale işletme şartnamesinin sayfalarını imzalamak zorundadır.

18. İhale. İstenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler arasında açık artırma yolu ile encümen huzurunda yapacaktır

19.Keyfiyet ilan olunur.                                                                                                 Basın V:1950  (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.