Spor Haber Girişi: 13.10.2013 - 12:43, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

TÜRKİYE BU BAYRAMA KİLİTLENDİ

 

TÜRKİYE BU BAYRAMA KİLİTLENDİ

Türkiye, A Milli Futbol Takımımız’ın Hollanda ile yapacağı final maçını bekliyor. Euro 2008’deki geri dönüşlerimiz ve play-offlardaki performansımız rakiplerimizi korkutuyor
A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız, Hol­lan­da ile sa­lı gü­nü ül­ke fut­bol ta­ri­hi­nin en kri­tik maç­la­rın­dan bi­ri­si­ne çı­ka­cak. Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, Por­ta­kal­lar’ı ye­ner­se 2014 Bre­zil­ya Dün­ya Ku­pa­sı için adı­nı play-off­la­ra yaz­dı­ran ta­raf ola­cak.Ele­me­ler­de D Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız gru­ba iyi baş­la­ma­sa da tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı son 3 ma­çı­nı da ka­za­na­rak yü­rek­le­ri ye­ni­den Bre­zil­ya için çarp­tır­ma­ya baş­la­dı.Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, Hol­lan­da kar­şı­sın­da za­fe­re ula­şa­rak ta­ri­hi­nin en önem­li ge­ri dö­nüş­le­rin­den bi­ri­nin al­tı­na im­za at­ma­yı he­def­li­yor. “Aca­ba ba­şa­ra­bi­lir mi­yiz” di­ye bir so­ru zi­hin­le­ri ra­hat­sız et­se de yi­ne Te­rim yö­ne­ti­min­de­ki A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız’ın 2008 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda yap­tı­ğı maç­lar­da­ki ge­ri dö­nüş­ler bi­zim en bü­yük umu­du­muz olur­ken ra­kip­le­ri­mi­zin de kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­li­yor.PES ETMEYİ BİLMEYENLER2008’de gru­ba 2-0’lık Por­te­kiz ye­nil­gi­siy­le baş­la­yan Mil­li­ler, ikin­ci ma­çın­da ev sa­hi­bi İs­viç­re kar­şı­sın­da 1-0 ge­ri­ye düş­me­si­ne kar­şın Se­mih Şen­türk ve Ar­da Tu­ran’ın gol­le­riy­le 2-1 öne ge­çe­rek tur­nu­va­da­ki ilk ge­ri dö­nü­şü­ne im­za at­tı. Çek Cum­hu­ri­ye­ti ile ya­pı­lan kar­şı­laş­mada ise 2-0 ge­ri­ye dü­şen Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, bitime 15 da­ki­ka ka­la Ar­da Tu­ran’ın 1, Ni­hat’ın 2 go­lüy­le 3-2 ka­za­na­rak ta­ri­hin­de ikin­ci kez çey­rek fi­na­le adı­nı yaz­dır­dı.Kır­mı­zı-Be­yaz­lı­lar, çey­rek fi­nal­de ise Hır­va­tis­tan kar­şı­sın­da nor­mal sü­re­si 0-0 bi­ten maç­ta uzat­ma­la­rın bi­ti­mi­ne 1 da­ki­ka ka­lan 1-0 ge­ri­ye düş­tü. Ma­çı bı­rak­ma­yan Milliler, uzat­ma­lar­da Se­mih’le be­ra­ber­li­ği bu­lup pe­nal­tı­lar­da üs­tün­lük kurup ya­rı fi­na­le çıkarak tarihinin en önem­li ge­ri dö­nüş­le­rin­den bi­ri­ni yaptı. Ya­rı fi­nal­de ise Al­man­ya’ya elendik.KADIKÖY’DEN ÇIKIŞ YOKMil­li Ta­kı­mı­mız adı­na dik­kat çe­ken ve umut­lan­dı­ran bir baş­ka de­tay ise Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız’ın son ka­tıl­dık­la­rı tur­nu­va­lar­da play-off­la­rı ge­çe­rek fi­nal­le­re ad­la­rı­nı yaz­dır­ma­sı.A Mil­li­le­ri­miz Eu­ro’96 ön­ce­si gru­bu­nu ikin­ci sı­ra­da bi­tirerek en iyi ikin­ci­ler ara­sın­da yer ala­rak şam­pi­yo­na­ya ka­tıl­dı. Eu­ro 2000 ön­ce­sin­de Ku­zey İr­lan­da’yı,  2002 Dün­ya Ku­pa­sı ön­ce­sin­de de Avus­tur­ya’yı play-offlarda geçtik. Eu­ro 2012 ve 2006 Dün­ya Ku­pa­sı öncesi ise play-offlarda takıldık. Millile- rimiz, 20 yılda Kadıköy’de sadece 2 kez yenilirken deneyimli teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktıkları 3 maçta da kaybetmedi. Bütün bu veriler Hollanda maçı ve olası play-offlar öncesi tüm Türkiye’yi bir kez daha heyecanlandıran unsurlar oldu.Bre­zil­ya yo­lu­muz NA­SIL AÇI­LIR?Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te- ­rim’le bir­lik­te üst üs­te 3 ma­çı­nı ka­za­na­rak 2014 Bre­zil­ya Dün­ya Ku­pa­sı’na ka­tıl­mak adı­na ümit­le­nen A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız’ın gru­bu­nu ikin­ci ta­mam­la­yıp play-off­la­ra kal­ma­sı için önün­de çok in­ce he­sap­lar var.İkin­ci­lik için çe­kiş­ti­ği­miz Ro­man­ya ile ay­nı pua­na sa­hi­biz. Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız Ro­man­ya’dan ge­nel ave­raj­da 4 gol ön­de. Ma­ca­ris­tan ise 2 pu­an ge­ri­miz­de. Do­la­yı­sıy­la Hol­lan­da ile sa­lı gü­nü ya­pa­ca­ğı­mız kar­şı­laş­ma­nın so­nu­cu­nun ya­nın­da Ro­man­ya ve Ma­ca­ris­tan’ın ala­ca­ğı so­nuç­lar da çok önem­li. Pe­ki Bre­zil­ya yo­lu­muz na­sıl açı­lır. İş­te ih­ti­mal­ler:1) Ka­dı­köy’de Hol­lan­da’yı tek fark­la ye­ner­sek, Ro­man­ya da Es­ton­ya kar­şı­sın­da 5’ten az fark­la ga­lip ge­lir­se play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.2) Hol­lan­da ile be­ra­be­re ka­lır­sak, Ro­man­ya’nın da Es­ton­ya ile be­ra­be­re kal­ma­sı ya da ye­nil­me­si, Ma­ca­ris­tan’ın da An­dor­ra kar­şı­sın­da ka­za­na­ma­ma­sı, ka­za­nır­sa 9 ya da da­ha az fark­lı yen­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.3) Hol­lan­da’ya ye­ni­lir­sek Ro­man­ya ve Ma­ca­ris­tan’ın da ra­kip­le­ri­ne ye­nil­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.8 ye­dİ­ler Eger­va­ri git­tiBre­zil­ya yo­lun­da­ki ra­kip­le­ri­miz­den Ma­ca­ris­tan’ın Hol­lan­da’ya 8-1 ye­nil­me­si ül­ke­de bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır­ken tek­nik di­rek­tör San­dor Eger­va­ri kar­şı­laş­ma son­ra­sı is­ti­fa et­ti. Eger­va­ri yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Son ma­ça ka­dar şan­sı­mız var­dı. An­cak Hol­lan­da kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız bu mağ­lu­bi­yet plan­la­rı­mı­zı boz­du. Ger­çek­ten ağır bir ye­nil­gi al­dık ve bun­dan do­la­yı da so­rum­lu­lu­ğu üs­tü­me alı­yo­rum” ifa­de­le­riy­le gö­re­vi­ni bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı.BUGÜN
Türkiye, A Milli Futbol Takımımız’ın Hollanda ile yapacağı final maçını bekliyor. Euro 2008’deki geri dönüşlerimiz ve play-offlardaki performansımız rakiplerimizi korkutuyor

A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız, Hol­lan­da ile sa­lı gü­nü ül­ke fut­bol ta­ri­hi­nin en kri­tik maç­la­rın­dan bi­ri­si­ne çı­ka­cak. Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, Por­ta­kal­lar’ı ye­ner­se 2014 Bre­zil­ya Dün­ya Ku­pa­sı için adı­nı play-off­la­ra yaz­dı­ran ta­raf ola­cak.

Ele­me­ler­de D Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız gru­ba iyi baş­la­ma­sa da tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı son 3 ma­çı­nı da ka­za­na­rak yü­rek­le­ri ye­ni­den Bre­zil­ya için çarp­tır­ma­ya baş­la­dı.

Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, Hol­lan­da kar­şı­sın­da za­fe­re ula­şa­rak ta­ri­hi­nin en önem­li ge­ri dö­nüş­le­rin­den bi­ri­nin al­tı­na im­za at­ma­yı he­def­li­yor. “Aca­ba ba­şa­ra­bi­lir mi­yiz” di­ye bir so­ru zi­hin­le­ri ra­hat­sız et­se de yi­ne Te­rim yö­ne­ti­min­de­ki A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız’ın 2008 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda yap­tı­ğı maç­lar­da­ki ge­ri dö­nüş­ler bi­zim en bü­yük umu­du­muz olur­ken ra­kip­le­ri­mi­zin de kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­li­yor.

PES ETMEYİ BİLMEYENLER

2008’de gru­ba 2-0’lık Por­te­kiz ye­nil­gi­siy­le baş­la­yan Mil­li­ler, ikin­ci ma­çın­da ev sa­hi­bi İs­viç­re kar­şı­sın­da 1-0 ge­ri­ye düş­me­si­ne kar­şın Se­mih Şen­türk ve Ar­da Tu­ran’ın gol­le­riy­le 2-1 öne ge­çe­rek tur­nu­va­da­ki ilk ge­ri dö­nü­şü­ne im­za at­tı. Çek Cum­hu­ri­ye­ti ile ya­pı­lan kar­şı­laş­mada ise 2-0 ge­ri­ye dü­şen Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız, bitime 15 da­ki­ka ka­la Ar­da Tu­ran’ın 1, Ni­hat’ın 2 go­lüy­le 3-2 ka­za­na­rak ta­ri­hin­de ikin­ci kez çey­rek fi­na­le adı­nı yaz­dır­dı.

Kır­mı­zı-Be­yaz­lı­lar, çey­rek fi­nal­de ise Hır­va­tis­tan kar­şı­sın­da nor­mal sü­re­si 0-0 bi­ten maç­ta uzat­ma­la­rın bi­ti­mi­ne 1 da­ki­ka ka­lan 1-0 ge­ri­ye düş­tü. Ma­çı bı­rak­ma­yan Milliler, uzat­ma­lar­da Se­mih’le be­ra­ber­li­ği bu­lup pe­nal­tı­lar­da üs­tün­lük kurup ya­rı fi­na­le çıkarak tarihinin en önem­li ge­ri dö­nüş­le­rin­den bi­ri­ni yaptı. Ya­rı fi­nal­de ise Al­man­ya’ya elendik.

KADIKÖY’DEN ÇIKIŞ YOK

Mil­li Ta­kı­mı­mız adı­na dik­kat çe­ken ve umut­lan­dı­ran bir baş­ka de­tay ise Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız’ın son ka­tıl­dık­la­rı tur­nu­va­lar­da play-off­la­rı ge­çe­rek fi­nal­le­re ad­la­rı­nı yaz­dır­ma­sı.

A Mil­li­le­ri­miz Eu­ro’96 ön­ce­si gru­bu­nu ikin­ci sı­ra­da bi­tirerek en iyi ikin­ci­ler ara­sın­da yer ala­rak şam­pi­yo­na­ya ka­tıl­dı. Eu­ro 2000 ön­ce­sin­de Ku­zey İr­lan­da’yı,  2002 Dün­ya Ku­pa­sı ön­ce­sin­de de Avus­tur­ya’yı play-offlarda geçtik. 

Eu­ro 2012 ve 2006 Dün­ya Ku­pa­sı öncesi ise play-offlarda takıldık. Millile- rimiz, 20 yılda Kadıköy’de sadece 2 kez yenilirken deneyimli teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktıkları 3 maçta da kaybetmedi. Bütün bu veriler Hollanda maçı ve olası play-offlar öncesi tüm Türkiye’yi bir kez daha heyecanlandıran unsurlar oldu.

Bre­zil­ya yo­lu­muz NA­SIL AÇI­LIR?

Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te- ­rim’le bir­lik­te üst üs­te 3 ma­çı­nı ka­za­na­rak 2014 Bre­zil­ya Dün­ya Ku­pa­sı’na ka­tıl­mak adı­na ümit­le­nen A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız’ın gru­bu­nu ikin­ci ta­mam­la­yıp play-off­la­ra kal­ma­sı için önün­de çok in­ce he­sap­lar var.

İkin­ci­lik için çe­kiş­ti­ği­miz Ro­man­ya ile ay­nı pua­na sa­hi­biz. Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mız Ro­man­ya’dan ge­nel ave­raj­da 4 gol ön­de. Ma­ca­ris­tan ise 2 pu­an ge­ri­miz­de. Do­la­yı­sıy­la Hol­lan­da ile sa­lı gü­nü ya­pa­ca­ğı­mız kar­şı­laş­ma­nın so­nu­cu­nun ya­nın­da Ro­man­ya ve Ma­ca­ris­tan’ın ala­ca­ğı so­nuç­lar da çok önem­li. Pe­ki Bre­zil­ya yo­lu­muz na­sıl açı­lır. İş­te ih­ti­mal­ler:

1) Ka­dı­köy’de Hol­lan­da’yı tek fark­la ye­ner­sek, Ro­man­ya da Es­ton­ya kar­şı­sın­da 5’ten az fark­la ga­lip ge­lir­se play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.

2) Hol­lan­da ile be­ra­be­re ka­lır­sak, Ro­man­ya’nın da Es­ton­ya ile be­ra­be­re kal­ma­sı ya da ye­nil­me­si, Ma­ca­ris­tan’ın da An­dor­ra kar­şı­sın­da ka­za­na­ma­ma­sı, ka­za­nır­sa 9 ya da da­ha az fark­lı yen­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.

3) Hol­lan­da’ya ye­ni­lir­sek Ro­man­ya ve Ma­ca­ris­tan’ın da ra­kip­le­ri­ne ye­nil­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.

8 ye­dİ­ler Eger­va­ri git­ti

Bre­zil­ya yo­lun­da­ki ra­kip­le­ri­miz­den Ma­ca­ris­tan’ın Hol­lan­da’ya 8-1 ye­nil­me­si ül­ke­de bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır­ken tek­nik di­rek­tör San­dor Eger­va­ri kar­şı­laş­ma son­ra­sı is­ti­fa et­ti. Eger­va­ri yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Son ma­ça ka­dar şan­sı­mız var­dı. An­cak Hol­lan­da kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız bu mağ­lu­bi­yet plan­la­rı­mı­zı boz­du. Ger­çek­ten ağır bir ye­nil­gi al­dık ve bun­dan do­la­yı da so­rum­lu­lu­ğu üs­tü­me alı­yo­rum” ifa­de­le­riy­le gö­re­vi­ni bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı.BUGÜN

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.