() - | Haber Girişi: 22.10.2013 - 16:02, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

ONARIM İŞİ İLANI

 

ONARIM İŞİ İLANI

İHALE İLANI T.C. VAN İL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
VAN-MERKEZ ve İLÇELERİNDE 12 ADET ACİL İST. PREFABRİK BİNALARININ GENEL ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale kayıt numarası : 2013/1490561- İdarenina) Adresi : İpekyolu üzeri A Kampusu Adalet Sarayı Yanı MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası : 0432 2160658 - 0432 2145679c) Elektronik posta adresi : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının : www.vanilozelidaresi.gov.tr görülebileceği internet adresi (varsa)2- İhale konusu yapını işinina) Niteliği, türü, miktarı : BİNA GENEL ONARIMI 12 adetb) Yapılacağı yer : VAN/BAŞKALE, VAN/ÇALDIRAN. VAN/EDREMİT, VAN/ERCİŞ, VAN/MERKEZ, VAN/ÖZALPc) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsüb) Tarihi ve saati : 08 11.2013 - 10:004- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:4.1.1, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4. l. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,4. l .4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şanın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleriSon, on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belceler.4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler*4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4. l. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: C/II GRUBU İŞLER4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İNŞAAT MÜHENDİSİ ve MİMAR5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini. Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. * TEKNİK PERSONEL LİSTESİAdet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 2 Basın Van 1719 (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI T.C. VAN İL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

VAN-MERKEZ ve İLÇELERİNDE 12 ADET ACİL İST. PREFABRİK BİNALARININ GENEL ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2013/149056
1- İdarenin
a) Adresi : İpekyolu üzeri A Kampusu Adalet Sarayı Yanı MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0432 2160658 - 0432 2145679
c) Elektronik posta adresi : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının : www.vanilozelidaresi.gov.tr
görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu yapını işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : BİNA GENEL ONARIMI 12 adet
b) Yapılacağı yer : VAN/BAŞKALE, VAN/ÇALDIRAN. VAN/EDREMİT, VAN/ERCİŞ,
VAN/MERKEZ, VAN/ÖZALP
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü
b) Tarihi ve saati : 08 11.2013 - 10:00
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. l. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4. l .4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şanın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son, on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belceler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler*
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4. l. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: C/II GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İNŞAAT MÜHENDİSİ ve MİMAR
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini. Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
* TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 2
Basın Van 1719 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.