(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 31.07.2013 - 09:59, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

MUZ ALIM İŞİ İLANI

 

MUZ ALIM İŞİ İLANI

MEYVE MUZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası  : 2013/989761-İdarenina) Adresi   : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON       BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası : 4322151978 - 4322146799c) Elektronik Posta Adresi  : altihdakihlkombsk@yahoo.comç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa)2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta       (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yerleri   : 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan SABİS kışlasında Muayene Komisyon       Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip her tabur için ayrı ayrı       olmak üzere kapalı kasalı ve Firigorifik Soğutuculu araçlarla teslim       edilmesi gereken Hudut Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na       en geç 4 (Dört) saat içerisinde teslim edilecektir.c) Teslim tarihi   : Taahhüt edilen malın hangi günlerde teslim edileceği hususu; düzenlenecek       aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün önce yük      lenicinin kendisine veya kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya       sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır.       Tebliğ edilen miktarlar tahmini olduğundan yüklenici bir gün sonrası için       getireceği net mal miktarını 10.3.2. maddesinde açıklandığı şekilde say      manlıktan öğrenmek zorundadır. 10.3.2. Yüklenici veya vekili Tşn. Tük.        Mlz. 216 Mal Saymanlığına bir gün önceden gelerek getirmesi gereken      malın miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği       takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya      eksik getirdiği takdirde cezai işlem uygulanacaktır.3- İhalenina) Yapılacağı yer   : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN(TEKLÎF ZARFLARI : EN GEÇ 22       AĞUSTOS 2013 GÜNÜ SAAT: 10:30'A KADAR TESLİM       EDİLECEKTİR.)b) Tarihi ve saati   : 22.08.2013 - 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası       belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin  belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Basın V: 1268 (www.bik.gov.tr) ‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
MEYVE MUZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2013/98976
1-İdarenin
a) Adresi   : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON
      BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322151978 - 4322146799
c) Elektronik Posta Adresi  : altihdakihlkombsk@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   : 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan SABİS kışlasında Muayene Komisyon
      Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip her tabur için ayrı ayrı
      olmak üzere kapalı kasalı ve Firigorifik Soğutuculu araçlarla teslim
      edilmesi gereken Hudut Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na
      en geç 4 (Dört) saat içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi   : Taahhüt edilen malın hangi günlerde teslim edileceği hususu; düzenlenecek
      aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün önce yük
      lenicinin kendisine veya kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya
      sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır.
      Tebliğ edilen miktarlar tahmini olduğundan yüklenici bir gün sonrası için
      getireceği net mal miktarını 10.3.2. maddesinde açıklandığı şekilde say
      manlıktan öğrenmek zorundadır. 10.3.2. Yüklenici veya vekili Tşn. Tük. 
      Mlz. 216 Mal Saymanlığına bir gün önceden gelerek getirmesi gereken
      malın miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği
      takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya
      eksik getirdiği takdirde cezai işlem uygulanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN(TEKLÎF ZARFLARI : EN GEÇ 22
      AĞUSTOS 2013 GÜNÜ SAAT: 10:30'A KADAR TESLİM
      EDİLECEKTİR.)
b) Tarihi ve saati   : 22.08.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası       belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin  belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın V: 1268 (www.bik.gov.tr)
‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.