Haber Girişi: 13.04.2015 - 11:00, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

MAHALLE YOLLARI BİNDER KAPLAMA YAPIM İŞİ

 

MAHALLE YOLLARI BİNDER KAPLAMA YAPIM İŞİ

İHALE İLANI T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TUŞBA BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI BİNDER KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası: 2015 / 43444 l-İdarenin a) Adresi: İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN b) Telefon ve faks numarası: 0432 214 00 90 - 0432 214 00 94 c) Elektronik posta adresi : info@tusba.bel.tr ç) İhale dokümanının : www.tusba.bel.tr görülebileceği internet adresi (varsa) 2- İhale konusu yapım işinin  a) Niteliği, türü, miktarı:  Sıra   Malın/İşin CinsiMiktar     Birim  1   OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLER KIRILMIŞ MALZEME İLE ALT TEMEL 19500    metreküp      YAPILMASI  (Nakli dahil)      2   Plent - miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)40950    Ton 3   8 cm sıkışmış kalınlıkta l m2. Asfalt Betonu Binder tabakası yapılması130000  metrekare      ((Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Bitümlü yapıştırıcı, malzeme nakli,       Bitüm ve bitüm nakli dahil)) 4   Q 300 mm. çaplı beton büz döşenmesi (nakli dahil)  250     metre  5   Q 400 mm. çaplı beton büz döşenmesi (nakli dahil)  250        metre b) Yapılacağı yer: TUŞBA BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) gün   içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür. 3- İhalenin  a) Yapılacağı yer: TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ b) Tarihi ve saati : 04.05.2015 - 10:00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren. standart forma uygun belge 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler* 4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler** 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4. l. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : A/V GRUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   TEKNİK PERSONEL LİSTESİ    Adet  PozisyonuMesleki Unvanı      Mesleki Özellikleri      1 ŞANTİYE ŞEFİİNŞAAT MÜHENDİSİ      1 ŞANTİYE GÖR.HARİTA MÜHENDİSİ VE YA TOPOGRAF   ** İSTENEN ASGARİ ANA EKİPMAN LİSTESİ     SıraEkipman cinsi ve ÖzellikleriGereken Minimum adet       1.DAMPERLİ KAMYON5       2.YÜKLEYİCİ2       3.SİLİNDİR1       4.KOMPAKTÖR1 Basın V: 58735 (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TUŞBA BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI BİNDER KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 2015 / 43444
l-İdarenin
a) Adresi: İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN
b) Telefon ve faks numarası: 0432 214 00 90 - 0432 214 00 94
c) Elektronik posta adresi : info@tusba.bel.tr
ç) İhale dokümanının : www.tusba.bel.tr
görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü, miktarı: 
Sıra   Malın/İşin CinsiMiktar     Birim 
1   OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLER KIRILMIŞ MALZEME İLE ALT TEMEL 19500    metreküp
     YAPILMASI  (Nakli dahil)     
2   Plent - miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)40950    Ton
3   8 cm sıkışmış kalınlıkta l m2. Asfalt Betonu Binder tabakası yapılması130000  metrekare
     ((Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Bitümlü yapıştırıcı, malzeme nakli, 
     Bitüm ve bitüm nakli dahil))
4   Q 300 mm. çaplı beton büz döşenmesi (nakli dahil)  250     metre 
5   Q 400 mm. çaplı beton büz döşenmesi (nakli dahil)  250        metre
b) Yapılacağı yer: TUŞBA BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) gün   içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 04.05.2015 - 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren. standart forma uygun belge
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler*
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler**
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4. l. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : A/V GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
   Adet  PozisyonuMesleki Unvanı      Mesleki Özellikleri
     1 ŞANTİYE ŞEFİİNŞAAT MÜHENDİSİ
     1 ŞANTİYE GÖR.HARİTA MÜHENDİSİ VE YA TOPOGRAF
 
** İSTENEN ASGARİ ANA EKİPMAN LİSTESİ
    SıraEkipman cinsi ve ÖzellikleriGereken Minimum adet
      1.DAMPERLİ KAMYON5
      2.YÜKLEYİCİ2
      3.SİLİNDİR1
      4.KOMPAKTÖR1
Basın V: 58735 (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.