(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.08.2013 - 10:39, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

LİNYİT KÖMÜRÜ VE KIRILMIŞ MEŞE ALIMI

 

LİNYİT KÖMÜRÜ VE KIRILMIŞ MEŞE ALIMI

Linyit kömürü ve kırılmış meşe odunu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası  : 2013/1027811-İdarenina) Adresi            : Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi  Havaalanı  Kavşağı 65040 VAN       MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası : 4322175030 - 4322174644c) Elektronik Posta Adresi  : makinal7@dsi.gov.trc) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yerleri   : 1-) Kaloriferlik linyit kömürü-Dsi 17. Bölge Müd. Gevaş Eğitim ve      Araştırma Tesisleri ve Hizmet Binaları. 20 Ton 2-) Kaloriferlik linyit        kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-Erciş İşl.Baş.Müh. 130 Ton 3-) Sobalık linyit       kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.- Gevaş Eğitim ve Araştırma Tesisleri ve       Hizmet Binaları. 10 Ton 4-) Sobalık linyit kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-      172.Muş Merkez ve Bulanık işletmesi. 20 Ton 5-) Kaloriferlik linyit       kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-172.Muş Merkez ve Bulanık işletmesi. 25       Ton 6-) Sobalık linyit kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.- Van Sulamaları Şube       Müd. 10 Ton 7-) Kırılmış meşe odunu DSİ 17. Bölge Müd. Gevaş Eğitim       ve Araştırma Tesisleri ve Hizmet Binaları. 30 Ton 8-) Kırılmış meşe odunu       -DSİ 17. Bölge Müd.Van Sulamaları Şb. Müd. ve Erciş İşl.Baş.Müh. 10       Tonc) Teslim tarihi   : Mal tek partide teknik şartnamede yazılı olarak belirtilen teslimat yerlerine       sözleşme imzalandıktan 30 gün içerisinde teslim edilecektir.3- İhalenina) Yapılacağı yer   : DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İpek yolu üzeri havaalanı kavşağı VANb) Tarihi ve saati   : 28.08.2013 - 09:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasıbelgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:Katı yakıt satıcı belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   .5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 17.Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 17.Bölge Müdürlüğü İpek yolu üzeri havaalanı kavşağı VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Basın V: 1287 (www.bik.gov.tr)
Linyit kömürü ve kırılmış meşe odunu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2013/102781
1-İdarenin
a) Adresi            : Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi  Havaalanı  Kavşağı 65040 VAN
       MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322175030 - 4322174644
c) Elektronik Posta Adresi  : makinal7@dsi.gov.tr
c) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde  
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   : 1-) Kaloriferlik linyit kömürü-Dsi 17. Bölge Müd. Gevaş Eğitim ve
      Araştırma Tesisleri ve Hizmet Binaları. 20 Ton 2-) Kaloriferlik linyit  
      kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-Erciş İşl.Baş.Müh. 130 Ton 3-) Sobalık linyit
      kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.- Gevaş Eğitim ve Araştırma Tesisleri ve
      Hizmet Binaları. 10 Ton 4-) Sobalık linyit kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-
      172.Muş Merkez ve Bulanık işletmesi. 20 Ton 5-) Kaloriferlik linyit
      kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.-172.Muş Merkez ve Bulanık işletmesi. 25
      Ton 6-) Sobalık linyit kömürü-DSİ 17. Bölge Müd.- Van Sulamaları Şube
      Müd. 10 Ton 7-) Kırılmış meşe odunu DSİ 17. Bölge Müd. Gevaş Eğitim
      ve Araştırma Tesisleri ve Hizmet Binaları. 30 Ton 8-) Kırılmış meşe odunu
      -DSİ 17. Bölge Müd.Van Sulamaları Şb. Müd. ve Erciş İşl.Baş.Müh. 10
      Ton
c) Teslim tarihi   : Mal tek partide teknik şartnamede yazılı olarak belirtilen teslimat yerlerine
      sözleşme imzalandıktan 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İpek yolu üzeri havaalanı kavşağı VAN
b) Tarihi ve saati   : 28.08.2013 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Katı yakıt satıcı belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   .
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 17.Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 17.Bölge Müdürlüğü İpek yolu üzeri havaalanı kavşağı VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın V: 1287 (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.