Haber Girişi: 06.11.2013 - 10:22, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’LU YOLUN 29+000 KM ‘Sİ, 30+000 KM ‘Sİ, 31+000 KM ‘Sİ VE (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 YOLUN 1+000 KM ‘SİNDE KULLANILMAK ÜZERE FLAŞÖR TEMİNİ
MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’LU YOLUN 29+000 KM ‘Sİ, 30+000 KM ‘Sİ, 31+000 KM ‘Sİ VE (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 YOLUN 1+000 KM ‘SİNDE KULLANILMAK ÜZERE FLAŞÖR TEMİNİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’lu yolun 29+000 km ‘si, 30+000 km ‘si, 31+000 km ‘si ve (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 yolun 1+000 km ‘sinde kullanılmak üzere Flaşör temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/155394   1-İdarenin a) Adresi : Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası : 4322149340 - 4322149358 c) Elektronik Posta Adresi : bol11@kgm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Merkez İnşaat-Demirbaş ambarı c) Teslim tarihi : Teslim süresi 25 takvim günü olup, tek seferde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu b) Tarihi ve saati : 13.11.2013 - 09:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Evrak kayıt servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’LU YOLUN 29+000 KM ‘Sİ, 30+000 KM ‘Sİ, 31+000 KM ‘Sİ VE (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 YOLUN 1+000 KM ‘SİNDE KULLANILMAK ÜZERE FLAŞÖR TEMİNİ

MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’LU YOLUN 29+000 KM ‘Sİ, 30+000 KM ‘Sİ, 31+000 KM ‘Sİ VE (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 YOLUN 1+000 KM ‘SİNDE KULLANILMAK ÜZERE FLAŞÖR TEMİNİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ-BİTLİS) İL SN – AHLAT (965-12) DYA 300-31 KKN ’lu yolun 29+000 km ‘si, 30+000 km ‘si, 31+000 km ‘si ve (MUŞ-TATVAN) (300-31) DYA – (BİTLİS – SİRT) İL SN 965-13 yolun 1+000 km ‘sinde kullanılmak üzere Flaşör temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/155394

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4322149340 - 4322149358

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol11@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Merkez İnşaat-Demirbaş ambarı

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi 25 takvim günü olup, tek seferde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

13.11.2013 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Evrak kayıt servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.