Haber Girişi: 05.04.2016 - 09:18, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:21

KANALİZASYON BACA KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR

 

KANALİZASYON BACA KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR

SFERO DÖKÜM (KÜRESEL GRAFİTLİ-OTOMATİK KİLİTLİ) KANALİZASYON BACA KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sfero Döküm (Küresel Grafitli-Otomatik Kilitli) Kanalizasyon Baca Kapağı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2016 / 96485 1-İdarenin a) Adresi                                             : Halilağa Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:86/A İPEKYOLU/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 217 17 49 - 432 217 17 52 c) Elektronik Posta Adresi           : ihale@vaski.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2000 Adet Sfero Döküm (Küresel Grafitli-Otomatik Kilitli)                                                                         Kanalizasyon Baca Kapağı Alımı                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                             idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri                              : Teslimatlar VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Van İli merkez                                                                              ilçeler sınırları içerisinde (İpekyolu , Tuşba) belirlenen adrese                                                                   yapılacaktır. c) Teslim tarihi                                  : Sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra işe başlanacaktır ve 90 gün                                                             içerisinde malın tamamı teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Halilağa                                                                       Mahallesi İpekyolu Bulvarı NO : 86/A 65100 İpekyolu- VAN b) Tarihi ve saati                              : 27.04.2016 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi. ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.  a-) Yetkili satıcı ise imalatçının imalatçılık belgesi b-) TSE ve İmalata Yeterlilik Belgesinin içeriğinde , Küresel grafitli dökme demir(sfero döküm) malzeme imalatı olduğuna dair ifadeler yer almalıdır. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: a-) TS 1478 EN 124 belgesi b-) İstenilen malzemeler otomatik kalıplama sisteminde üretilecek olup , otomatik kalıplama sistemi firmanın kendine ait ise kendi malı olduğuna ait belgeleri , kiralanacak ise noter onaylı kira sözleşmesini teklif zarfında sunmak zorundadır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) Van Ziraat Bankası A.Ş. İpekyolu Şubesine İhale doküman bedeli için 35985725 5025 nolu hesaba yatırılabilir. Geçici teminat için 35985725 5026 nolu hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - İhale İşleri Şube Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                             Basın V: 290732 (www.bik.gov.tr)
SFERO DÖKÜM (KÜRESEL GRAFİTLİ-OTOMATİK KİLİTLİ) KANALİZASYON BACA KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sfero Döküm (Küresel Grafitli-Otomatik Kilitli) Kanalizasyon Baca Kapağı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2016 / 96485

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Halilağa Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:86/A İPEKYOLU/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 217 17 49 - 432 217 17 52

c) Elektronik Posta Adresi           : ihale@vaski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2000 Adet Sfero Döküm (Küresel Grafitli-Otomatik Kilitli)                                                                         Kanalizasyon Baca Kapağı Alımı

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                              : Teslimatlar VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Van İli merkez                                                                              ilçeler sınırları içerisinde (İpekyolu , Tuşba) belirlenen adrese                                                                   yapılacaktır.

c) Teslim tarihi                                  : Sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra işe başlanacaktır ve 90 gün                                                             içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Halilağa                                                                       Mahallesi İpekyolu Bulvarı NO : 86/A 65100 İpekyolu- VAN

b) Tarihi ve saati                              : 27.04.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

 a-) Yetkili satıcı ise imalatçının imalatçılık belgesi

b-) TSE ve İmalata Yeterlilik Belgesinin içeriğinde , Küresel grafitli dökme demir(sfero

döküm) malzeme imalatı olduğuna dair ifadeler yer almalıdır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a-) TS 1478 EN 124 belgesi

b-) İstenilen malzemeler otomatik kalıplama sisteminde üretilecek olup , otomatik kalıplama sistemi firmanın kendine ait ise kendi malı olduğuna ait belgeleri , kiralanacak ise noter onaylı kira sözleşmesini teklif zarfında sunmak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) Van Ziraat Bankası A.Ş. İpekyolu Şubesine İhale doküman bedeli için 35985725 5025 nolu hesaba yatırılabilir. Geçici teminat için 35985725 5026 nolu hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - İhale İşleri Şube Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                            

Basın V: 290732 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.