(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 02.10.2012 - 09:18, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

KAMULAŞTIRMA HARİTASI VE PLAN TADİLATI HİZMETİ ALINACAKTIR

 

KAMULAŞTIRMA HARİTASI VE PLAN TADİLATI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası  : 2012/1401151 - İdarenina) adresi    : İpekyolu Üzeri 65300 /VANb) Telefon ve faks numarası : 4322171636 - 4322173562c) elektronik posta adresi (varsa) : van-1@tedas.gov2 - İhale konusu hizmetin  : Ayrıntıları idari şartnamede belirtilen Hakkari, Bitlis, Muş, Van illeri 4niteliği, türü ve miktarı    Grup Paket Kamulaştırma Haritası ve Plan Tadilatı Hizmet Alımı İşi3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:a) Yapılacağı yer   : VANGÖLÜ EDAŞ Hizmet Binasıb) Tarihi ve saati   : 19.10.2012 - 10:004 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerİhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.l.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri4.1.3.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,4.1.4.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,4.1.5.İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. üncü alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,4.1.8.İdari Şartnamenin 18 inci maddesin kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.4.1.9.İdari Şartnamenin 8 inci veya 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde "yerli istekli" olunduğuna ilişkin tabi olunan Yönetmelikte belirtilen belgeler4.1.10.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.1.11.İhaleye  iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belglerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.10. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1. İstekliden bankalardan temin edilecek belgeler istenmeyecektir.4.2.2. İsteklinin bilançosu istenmeyecektir.4.2.3. İstekliden iş hacmini gösteren belgeler istenmeyecektir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen kriterleri sağlayan nitelikte, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş (15) yıl içinde alınmış ve idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer işlerle ilgili, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere yapımla ilgili hizmet işlerine ait iş deneyimini gösteren belgeleri idareye sunacaktır.4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgelera) Aşağıda niteliği, deneyim süresi ve sayısı belirtilen teknik personel; sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce İdareye sunulacaktır.POZİSYONU    NİTELİĞİ   DENEYİM  ADEDİ         SÜRESİ Kamulaştırma Harita İşi Sorumlusu  Harita Mühendisi      5 yıl      1Arazi ve Büro İşleri Sorumlusu  Harita Mühendisi-Teknikeri   3 yıl      1         TOPLAM     2b) Yukarıda belirtilen teknik personele ilişkin düzenlemeler İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde belirtilmiştir. 4.3.3. İsteklinin Teknik Donanımına İlişkin Belgeler:Aşağıda adı ve adedi belirtilen donanımlar istenecektir.  DONANIMIN ADI   ADEDİ  HARİTA PAKET PROGRAMI     1  ELEKTRONİK ALET      1  A0 PLOTTER       1  GPS        34.4.Bu ihalede benzer iş olarak-Kamulaştırma haritası ihalelerinde; ENH,TR,KÖK,İM, vb. elektrik tesisleri ile ilgili kamulaştırma haritası işleri,-İmar uygulaması ihalelerinde; her türlü imar uygulaması işleri,-İmar planı ihalelerinde; her türlü imar planı işleri,-Sayısallaştırma ve/veya detay alımı ihalelerinde; her türlü harita mühendislik işleri, kabul edilecektir.5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İki Yüz) Türk Lirası karşılığı VANGÖLÜ EDAŞ Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü servisinden / satın alınabilir, dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220,00 . ] Türk Lirası doküman bedelini Ziraat Bankası İpek Yolu Girişimci Şube TR49 0001 0021 3947 0435 5456 55 nolu hesaba .] yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir."7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın- satın almaları zorunludur.8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VANGÖLÜ EDAŞ Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemezBasın V-1114 (www.bik.gov.tr)
İhale Kayıt Numarası  : 2012/140115
1 - İdarenin
a) adresi    : İpekyolu Üzeri 65300 /VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322171636 - 4322173562
c) elektronik posta adresi (varsa) : van-1@tedas.gov
2 - İhale konusu hizmetin  : Ayrıntıları idari şartnamede belirtilen Hakkari, Bitlis, Muş, Van illeri 4
niteliği, türü ve miktarı    Grup Paket Kamulaştırma Haritası ve Plan Tadilatı Hizmet Alımı İşi
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer   : VANGÖLÜ EDAŞ Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati   : 19.10.2012 - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.l.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5.İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. üncü alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8.İdari Şartnamenin 18 inci maddesin kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
4.1.9.İdari Şartnamenin 8 inci veya 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde "yerli istekli" olunduğuna ilişkin tabi olunan Yönetmelikte belirtilen belgeler
4.1.10.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.11.İhaleye  iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belglerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.10. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İstekliden bankalardan temin edilecek belgeler istenmeyecektir.
4.2.2. İsteklinin bilançosu istenmeyecektir.
4.2.3. İstekliden iş hacmini gösteren belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen kriterleri sağlayan nitelikte, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş (15) yıl içinde alınmış ve idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer işlerle ilgili, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere yapımla ilgili hizmet işlerine ait iş deneyimini gösteren belgeleri idareye sunacaktır.
4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler
a) Aşağıda niteliği, deneyim süresi ve sayısı belirtilen teknik personel; sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce İdareye sunulacaktır.
POZİSYONU    NİTELİĞİ   DENEYİM  ADEDİ
         SÜRESİ 
Kamulaştırma Harita İşi Sorumlusu  Harita Mühendisi      5 yıl      1
Arazi ve Büro İşleri Sorumlusu  Harita Mühendisi-Teknikeri   3 yıl      1
         TOPLAM     2
b) Yukarıda belirtilen teknik personele ilişkin düzenlemeler İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde belirtilmiştir.
4.3.3. İsteklinin Teknik Donanımına İlişkin Belgeler:
Aşağıda adı ve adedi belirtilen donanımlar istenecektir.
  DONANIMIN ADI   ADEDİ
  HARİTA PAKET PROGRAMI     1
  ELEKTRONİK ALET      1
  A0 PLOTTER       1
  GPS        3
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak-Kamulaştırma haritası ihalelerinde; ENH,TR,KÖK,İM, vb. elektrik tesisleri ile ilgili kamulaştırma haritası işleri,
-İmar uygulaması ihalelerinde; her türlü imar uygulaması işleri,
-İmar planı ihalelerinde; her türlü imar planı işleri,
-Sayısallaştırma ve/veya detay alımı ihalelerinde; her türlü harita mühendislik işleri, kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İki Yüz) Türk Lirası karşılığı VANGÖLÜ EDAŞ Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü servisinden / satın alınabilir, dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220,00 . ] Türk Lirası doküman bedelini Ziraat Bankası İpek Yolu Girişimci Şube TR49 0001 0021 3947 0435 5456 55 nolu hesaba .] yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir."
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın- satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VANGÖLÜ EDAŞ Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
Basın V-1114 (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.