Güncel Haber Girişi: 21.04.2015 - 09:00, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA ALIMI

 

İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA ALIMI

İHALE İLANI T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası                      : 2015 / 47757 l- İdarenin a) Adresi                                             : İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 0432 214 00 90 - 0432 214 00 94 c) Elektronik posta adresi            : info@tusba.bel.tr ç) İhale dokümanının                    : www.tusba.bel.tr görülebileceği internet adresi (varsa) 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : Sıra                        Malın/İşin Cinsi                                                                                               Miktar     Birim 1.KISIM                KISIM; 1. KISIM MERCEDES KAMYONLAR                                            184       kalem                                                     Mercedes 3340 K Kamyon ve Mercedes 3031 K Kamyon                                Yedek Parça Yedek Parça 2.KISIM                KISIM; 2. KISIM FORD KAMYONLAR                                                      90        kalem                                1 Ford Cargo 2532D E5 Kamyon Yedek Parça 3.KISIM                KISIM: 3. KISIM MITSUBİSHİ GREYDERLER                                          277        kalem                                1 Mitsubishi MG 500 Greyder ve Mitsubishi MG 530 Greyder                                Yedek Parça Yedek Parça 4.KISIM                KISIM: 4. KISIM KOMATSU GREYDER                                      57          kalem                                1 Komatsu GD555-5 Greyder Yedek Parça 5.KISIM                KISIM: 5. KISIM CATERPILLAR GREYDER                                               50          kalem                                1 Caterpillar 120 M Greyder Yedek Parça 6. KISIM               KISIM; 6. KISIM CATERPILLAR D7G65V DOZER                   46          kalem                                1 Caterpillar D7G65V Dozer Yedek Parça 7.KISIM                KISIM; 7. KISIM CATERPILLAR D7R11 DOZER                        42          kalem                                1 Caterpillar D7R11 Dozer Yedek Parça 8.KISIM                KISIM: 8. KISIM HİTACHİ YÜKLEYİCİ                                                       48          kalem                                1 Hitachi ZW 220 Las.Tek.Yükleyici Yedek Parça 9.KISIM                KISIM: 9. KISIM KOMATSU YÜKLEYİCİ                                   49          kalem                                1 Komatsu WA-320-3 Las.Tek.Yükleyici Yedek Parça 10.KISIM             KISIM; 10. KISIM CATERPILLAR EKSKAVATÖR                     57          kalem                                1 Caterpillar 329 DL Paletli Excavatör Yedek Parça 11.KISIM             KISIM; 11. KISIM FİAT HİTACHİ KANAL KAZICI                    52          kalem                                1 Fiat Hitachi FB 100 Kanal Kazıcı Ön Yükleyici Yedek Parça b) Teslim yeri                    : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI c) Teslim tarihi                  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim                                                                              günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) içinde işe                                                            başlanır. 30.04.2016 tarihinde sona erer. Mücbir veya sair sebeplerle ihale                                                         sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması                                                                            halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.                                                 Sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 5. gün işe başlanır.                                                                          30.04.2016 tarihine kadar teslimat gerçekleştirecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer               : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Tarihi ve saati              : 12.05.2015 - 10:00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.4. İhale konusu isin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, mal kısmı/kısımları için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13-Diğer Hususlar: 1-TEKLİFLER KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İSTEKLİLER BÜTÜN KISIMLARA AYRI AYRI TEKLİF VEREBİLECEĞİ GİBİ, l VEYA TDEN FAZLA KISIMLARADA TEKLİF VEREBİLİR. 2-Yüklenicinin en fazla 2 (iki) defa üst üste kasten şartnameye uygun malzeme vermediğinin tespiti halinde yüklenicinin kesin teminatı irad kaydedilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.                                                                                                                              Basın V:64986 (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      : 2015 / 47757

l- İdarenin

a) Adresi                                             : İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 0432 214 00 90 - 0432 214 00 94

c) Elektronik posta adresi            : info@tusba.bel.tr

ç) İhale dokümanının                    : www.tusba.bel.tr

görülebileceği internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :

Sıra                        Malın/İşin Cinsi                                                                                               Miktar     Birim

1.KISIM                KISIM; 1. KISIM MERCEDES KAMYONLAR                                            184       kalem                                                     Mercedes 3340 K Kamyon ve Mercedes 3031 K Kamyon

                               Yedek Parça Yedek Parça

2.KISIM                KISIM; 2. KISIM FORD KAMYONLAR                                                      90        kalem

                               1 Ford Cargo 2532D E5 Kamyon Yedek Parça

3.KISIM                KISIM: 3. KISIM MITSUBİSHİ GREYDERLER                                          277        kalem

                               1 Mitsubishi MG 500 Greyder ve Mitsubishi MG 530 Greyder

                               Yedek Parça Yedek Parça

4.KISIM                KISIM: 4. KISIM KOMATSU GREYDER                                      57          kalem

                               1 Komatsu GD555-5 Greyder Yedek Parça

5.KISIM                KISIM: 5. KISIM CATERPILLAR GREYDER                                               50          kalem

                               1 Caterpillar 120 M Greyder Yedek Parça

6. KISIM               KISIM; 6. KISIM CATERPILLAR D7G65V DOZER                   46          kalem

                               1 Caterpillar D7G65V Dozer Yedek Parça

7.KISIM                KISIM; 7. KISIM CATERPILLAR D7R11 DOZER                        42          kalem

                               1 Caterpillar D7R11 Dozer Yedek Parça

8.KISIM                KISIM: 8. KISIM HİTACHİ YÜKLEYİCİ                                                       48          kalem

                               1 Hitachi ZW 220 Las.Tek.Yükleyici Yedek Parça

9.KISIM                KISIM: 9. KISIM KOMATSU YÜKLEYİCİ                                   49          kalem

                               1 Komatsu WA-320-3 Las.Tek.Yükleyici Yedek Parça

10.KISIM             KISIM; 10. KISIM CATERPILLAR EKSKAVATÖR                     57          kalem

                               1 Caterpillar 329 DL Paletli Excavatör Yedek Parça

11.KISIM             KISIM; 11. KISIM FİAT HİTACHİ KANAL KAZICI                    52          kalem

                               1 Fiat Hitachi FB 100 Kanal Kazıcı Ön Yükleyici Yedek Parça

b) Teslim yeri                    : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c) Teslim tarihi                  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim                                                                              günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) içinde işe                                                            başlanır. 30.04.2016 tarihinde sona erer. Mücbir veya sair sebeplerle ihale                                                         sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması                                                                            halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

                                                Sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 5. gün işe başlanır.                                                                          30.04.2016 tarihine kadar teslimat gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati              : 12.05.2015 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.4. İhale konusu isin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kısmı/kısımları için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Diğer Hususlar:

1-TEKLİFLER KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İSTEKLİLER BÜTÜN KISIMLARA AYRI AYRI TEKLİF VEREBİLECEĞİ GİBİ, l VEYA TDEN FAZLA KISIMLARADA TEKLİF VEREBİLİR.

2-Yüklenicinin en fazla 2 (iki) defa üst üste kasten şartnameye uygun malzeme vermediğinin tespiti halinde yüklenicinin kesin teminatı irad kaydedilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.

                                                                                                                             Basın V:64986 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.