Haber Girişi: 22.06.2015 - 09:38, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Birliğimize bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı olan 60 (altmış) kalem İlaç Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 76794 1)İdarenin a) Adresi                                             : Süphan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı 65100 MERKEZ                                                                                     VAN VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 4322178979 4322177463 c) Elektronik Posta Adresi           : tkhk.vgs@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   2)İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 60 kalem İlaç Birliğimize bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı olan 60  (alt                                                             mış) kalem İlaç Alım İşi                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                              idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                    : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize Bağlı: Van                                                          Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi c) Teslim tarihi                                  : Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. Sözleşmenin yürürlüğe                                                      girmesiyle işe başlanır. Yüklenicinin uhdesinde kalan malzemeler                                                        Hastane tarafından aksi belirtilmediği sürece, Hastanenin yazılı                                                                        (Fax, EMail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyder pey tes                                                           lim edilecektir. Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı sipar                                                               işin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki                                                           malzemeler yüklenici tarafından en geç 10 gün içerisinde ilgi                                                                    Hastaneye teslim edilecektir. 3) İhalenin a) Yapılacağı yer                               : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi                                                                      Satınalma İhale Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati                              : 14.07.2015 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi? 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri? 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Ecza deposu ise Ecza Deposu ruhsatı belgesi, imalatçı firma ise Sağlık Bakanlığından alınan imalat izin belgesi, ithalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınan ithalat izin belgesinin aslı veya noter onaylı suretini sunacaklardır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel Kurumlardan alınmış her türlü ilaç veya serum alımı satımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                                              Basın V: 101741 (www.bik.gov.tr)
KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Birliğimize bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı olan 60 (altmış) kalem İlaç Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 76794

1)İdarenin

a) Adresi                                             : Süphan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı 65100 MERKEZ                                                                                     VAN VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 4322178979 4322177463

c) Elektronik Posta Adresi           : tkhk.vgs@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2)İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 60 kalem İlaç Birliğimize bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı olan 60  (alt                                                             mış) kalem İlaç Alım İşi

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize Bağlı: Van                                                          Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi

c) Teslim tarihi                                  : Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. Sözleşmenin yürürlüğe                                                      girmesiyle işe başlanır. Yüklenicinin uhdesinde kalan malzemeler                                                        Hastane tarafından aksi belirtilmediği sürece, Hastanenin yazılı                                                                        (Fax, EMail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyder pey tes                                                           lim edilecektir. Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı sipar                                                               işin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki                                                           malzemeler yüklenici tarafından en geç 10 gün içerisinde ilgi                                                                    Hastaneye teslim edilecektir.

3) İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi                                                                      Satınalma İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 14.07.2015 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi?

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri?

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ecza deposu ise Ecza Deposu ruhsatı belgesi, imalatçı firma ise Sağlık Bakanlığından alınan imalat izin belgesi, ithalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınan ithalat izin belgesinin aslı veya noter onaylı suretini sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya Özel Kurumlardan alınmış her türlü ilaç veya serum alımı satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                                                                             Basın V: 101741 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.