(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 31.07.2012 - 09:16, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ

 

HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ

HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası   : 2012/1013971-İdarenina) Adresi   : ABDURRAHMAN GAZİ MAH. İSKELE CAD. 65100 VAN       MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası     : 4322220237 - 4322220067c) Elektronik Posta Adresi        : van.imi@tarimnet.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2- İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta       (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer   : ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ERCİŞ YOLU ÜZERİ       VANc) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi       yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer   : VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ       YOLU ÜZERİ VAN CITY İŞ MERKEZİ KAT:5 VANb) Tarihi ve saati           : 09.08.2012 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.4.1.2.2. Tüzel kişi Olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci rnali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere îhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.b) Teknik Personel:Adet   Pozisyonu  Mesleki Ünvanı   Mesleki Özellikleri4.4.Bu  ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve  benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B 2. GRUP İŞLER4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya  mimarlık bölümleri: ÜNİVERSİTELERİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMASI5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)  karşılığı VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VAN CITY İŞ MERKEZİ KAT:5 İMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.7.2.  İhaleye teklif verecek olanların  ihale dokümanını  satın  almaları  veya  EKAP  üzerinden  e-imza  kullanarak  indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarîh ve saatine kadar VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır, Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Basın V: 861 ( www.bik.gov.tr)
HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   : 2012/101397
1-İdarenin
a) Adresi   : ABDURRAHMAN GAZİ MAH. İSKELE CAD. 65100 VAN
      MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası     : 4322220237 - 4322220067
c) Elektronik Posta Adresi        : van.imi@tarimnet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ERCİŞ YOLU ÜZERİ
      VAN
c) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
      yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ
      YOLU ÜZERİ VAN CITY İŞ MERKEZİ KAT:5 VAN
b) Tarihi ve saati           : 09.08.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi Olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci rnali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere îhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet   Pozisyonu  Mesleki Ünvanı   Mesleki Özellikleri
4.4.Bu  ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve  benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B 2. GRUP İŞLER
4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya  mimarlık bölümleri: ÜNİVERSİTELERİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMASI
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)  karşılığı VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VAN CITY İŞ MERKEZİ KAT:5 İMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların  ihale dokümanını  satın  almaları  veya  EKAP  üzerinden  e-imza  kullanarak  indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarîh ve saatine kadar VAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır, Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Basın V: 861 ( www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.