Haber Girişi: 30.03.2015 - 08:56, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP TORBASI ALIMI

 

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP TORBASI ALIMI

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP TORBASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2015/37645 1- İdarenin a) Adresi : İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN b) Telefon ve faks numarası : 0432 2140090 - 0432 2140094 c) Elektronik posta adresi : info@tusba.bel.tr ç) İhale dokümanının  : www.tusba.bel.tr görülebileceği internet adresi (varsa) 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıra   Malın/İşin Cinsi Miktar Birim 1. KISIM: ÇÖP KONTEYNERİ           1 400 LT. HACİMLİ GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI   170 adet 2 ÇÖP TORBASI 5000 kilogram 2. KISIM: ÇÖP TORBASI b) Teslim yeri : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Tarihi ve saat : 07.04.2015 - 10:00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: KAYITLI OLDUĞU ODA'DAN ALINMIŞ "FAALİYET BELGESİ" İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4. l .3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, mal kısmı/kısımları için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Diğer Hususlar: ÇÖP KONTEYNERLERİN BEDELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA TAHSİS EDİLMİŞ ÖDENEKTEN KARŞILANACAKTIR. Basın V: 51115 (www.bik.gov.tr)
T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP TORBASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2015/37645

1- İdarenin

a) Adresi : İPEKYOLU CAD. ADALET SARAYI YANI VAN TUŞBA/VAN

b) Telefon ve faks numarası : 0432 2140090 - 0432 2140094

c) Elektronik posta adresi : info@tusba.bel.tr

ç) İhale dokümanının  : www.tusba.bel.tr

görülebileceği internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Sıra   Malın/İşin Cinsi Miktar Birim

1. KISIM: ÇÖP KONTEYNERİ          

1 400 LT. HACİMLİ GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI   170 adet

2 ÇÖP TORBASI 5000 kilogram

2. KISIM: ÇÖP TORBASI

b) Teslim yeri : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saat : 07.04.2015 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: KAYITLI OLDUĞU ODA'DAN ALINMIŞ "FAALİYET BELGESİ" İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4. l .3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kısmı/kısımları için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Diğer Hususlar:

ÇÖP KONTEYNERLERİN BEDELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA TAHSİS EDİLMİŞ ÖDENEKTEN KARŞILANACAKTIR. Basın V: 51115 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.