Haber Girişi: 06.06.2015 - 09:16, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

Bilgisayar Ve Bilgisayar Malzemesi Satın Alınacaktır

 

Bilgisayar Ve Bilgisayar Malzemesi Satın Alınacaktır

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 12 KALEM BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 12 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 65462 1-İdarenin a) Adresi                                             : Erciş Yolu Üzeri 15. Km Mimarlık Mühendislik Fakültesi Döner                                                                                                 Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Zeve                                                                                         KAMPÜSÜ 65100 VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 225 11 41 - 432 225 11 41 c) Elektronik Posta Adresi           : hastane@yyu.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 12 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi                                                                   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                    : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama                                                                             Merkez Müdürlüğü Ayniyat Deposu c) Teslim tarihi                                  : İşe başlama 04.09.2015- İş bitiş 05.09.2016 Siparişe göre teslimat                                                            yapılacaktır. ANCAK ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRELERİNCE                                                                                          KATİ TEMİNATLAR ÇÖZÜLEMEZ 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın                                                         Alma Birimi b) Tarihi ve saati                              : 23.06.2015 -10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Kataloklar, numuneler ihaleyi takip eden 3 iş günü içinde ilgili birimlere teslim etmeleri zorunludur. Teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 7, 6., 12., 11, 10., 9., 3., 5., 4., 2., 8., 1. kısımlarında %1 (Bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                               Basın V: 93638  (www.bik.gov.tr)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 12 KALEM BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 12 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 65462

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Erciş Yolu Üzeri 15. Km Mimarlık Mühendislik Fakültesi Döner                                                                                                 Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Zeve                                                                                         KAMPÜSÜ 65100 VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 225 11 41 - 432 225 11 41

c) Elektronik Posta Adresi           : hastane@yyu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 12 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi

                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama                                                                             Merkez Müdürlüğü Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihi                                  : İşe başlama 04.09.2015- İş bitiş 05.09.2016 Siparişe göre teslimat                                                            yapılacaktır. ANCAK ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRELERİNCE                                                                                          KATİ TEMİNATLAR ÇÖZÜLEMEZ

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın                                                         Alma Birimi

b) Tarihi ve saati                              : 23.06.2015 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Kataloklar, numuneler ihaleyi takip eden 3 iş günü içinde ilgili birimlere teslim etmeleri zorunludur. Teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 7, 6., 12., 11, 10., 9., 3., 5., 4., 2., 8., 1. kısımlarında %1 (Bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                                              Basın V: 93638  (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.