Haber Girişi: 24.04.2015 - 09:11, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2 yıl için 40000 litre Akaryakıt (Motorin) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48651 1-İdarenin  a) Adresi                                             : ALİPAŞA MH. İSKELE CAD. NO:111 65200 VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 216 80 93 - 432 216 80 97 c) Elektronik Posta Adresi           : ilbank.van@ilbank.gov.tr ç) İhale dokümanının                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 24 ay süreli hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlarda kullanılmak                                                                              üzere 40.000 litre akaryakıt (motorin) alımı                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                    : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara alınacak motorin, takıla                                                                               cak taşıt tanıma sistemleri (taşıtmatik) ile 24 ay süresince Van,                                                                                                Bitlis, Hakkari ve Muş illeri sınırları dahilinde ihtiyaca göre peyder                                                                          pey alınacaktır. c) Teslim tarihi                                  : tarihi 3-İhalenin a) Yapılacağı yer                               : İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah.İskele                                                                                      Cad.No:111 İpekyolu / VAN b) Tarihi ve saati                              : 08.05.2015 - 09:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4,1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK'dan almış oldukları belge veya yazının aslı yada noter onaylı suretini ibraz edecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. Yüklenicinin Van, Hakkâri,  Bitlis ve Muş İlleri ve ilçelerinde akaryakıt alınabilecek akaryakıt istasyonu bulunacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah. İskele  Cad. No:111  İpekyolu/VAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah.İskele Cad.No:111 İpekyolu/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                                              Basın V: 66778 (www.bik.gov.tr)
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 yıl için 40000 litre Akaryakıt (Motorin) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48651

1-İdarenin 

a) Adresi                                             : ALİPAŞA MH. İSKELE CAD. NO:111 65200 VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 216 80 93 - 432 216 80 97

c) Elektronik Posta Adresi           : ilbank.van@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 24 ay süreli hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlarda kullanılmak                                                                              üzere 40.000 litre akaryakıt (motorin) alımı

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara alınacak motorin, takıla                                                                               cak taşıt tanıma sistemleri (taşıtmatik) ile 24 ay süresince Van,                                                                                                Bitlis, Hakkari ve Muş illeri sınırları dahilinde ihtiyaca göre peyder                                                                          pey alınacaktır.

c) Teslim tarihi                                  : tarihi

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah.İskele                                                                                      Cad.No:111 İpekyolu / VAN

b) Tarihi ve saati                              : 08.05.2015 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4,1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK'dan almış oldukları belge veya yazının aslı yada noter onaylı suretini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

Yüklenicinin Van, Hakkâri,  Bitlis ve Muş İlleri ve ilçelerinde akaryakıt alınabilecek akaryakıt istasyonu bulunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah. İskele  Cad. No:111  İpekyolu/VAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Van Bölge Müdürlüğü Alipaşa Mah.İskele Cad.No:111 İpekyolu/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                                                                             Basın V: 66778 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.