Haber Girişi: 05.05.2015 - 08:57, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

7 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI

 

7 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI

6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
7 Kalem Sebze ve Meyve Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48332 1-İdarenin a) Adresi                                             : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON                                                                                                 BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 215 19 78 - 432 214 67 99 c) Elektronik Posta Adresi           : altihdakihlkombsk@yahoo.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 7 Kalem Sebze ve Meyve Alımı (40.000 Kg. Üzüm. 30.000                                                                                          kg.Şeftali, 16.000 kg.Kayısı, 120.000 kg.kavun, 16.000 kg.Kiraz,                                                                                 150.000 kg.Karpuz, 40.000 adet Kıvırcık)                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri                                              : 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan SABİS kışlasında Muayene                                                                                        Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip her                                                                                   tabur için ayrı ayrı ve yeterli sayıda olmak üzere kapalı kasalı ve                                                                              Firigofirik Soğutuculu araçlarla teslim edilmesi gereken Hudut                                                                                       Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na en geç 4 (Dört)                                                                     saat içerisinde teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri                            : Malın teslim süresi: Günlük ihtiyaçlar nispetinde saymanlığın vere                                                                        ceği tebligatlar doğrultusunda EK-A Teslim Proğramı ve İhtiyaç                                                                                               Listesinde ve sözleşmenin 5.1.1. maddesindeki çizelgede belir                                                                                              tilen tarihler arasında ve miktarlarda, günlük ihtiyaçlar nispetinde                                                                      ilgili birliğe teslim edilecektir. Sözleşme, verilen tarihten sonra                                                                                             yürürlüğe girdiği takdirde ilgili mal kalemleri için işe (mal teslimatı                                                                      na) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN b) Tarihi ve saati                              : 26.05.2015 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Özel sektör işletmeleri veya Kamu Kurum ve Kuruşlarına son beş yıl içinde yapılan her türlü meyve ve sebze satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6?ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                             Basın V: 73570  (www.bik.gov.tr)
6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

7 Kalem Sebze ve Meyve Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48332

1-İdarenin

a) Adresi                                             : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON                                                                                                 BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 215 19 78 - 432 214 67 99

c) Elektronik Posta Adresi           : altihdakihlkombsk@yahoo.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 7 Kalem Sebze ve Meyve Alımı (40.000 Kg. Üzüm. 30.000                                                                                          kg.Şeftali, 16.000 kg.Kayısı, 120.000 kg.kavun, 16.000 kg.Kiraz,                                                                                 150.000 kg.Karpuz, 40.000 adet Kıvırcık)

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                              : 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan SABİS kışlasında Muayene                                                                                        Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip her                                                                                   tabur için ayrı ayrı ve yeterli sayıda olmak üzere kapalı kasalı ve                                                                              Firigofirik Soğutuculu araçlarla teslim edilmesi gereken Hudut                                                                                       Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na en geç 4 (Dört)                                                                     saat içerisinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                            : Malın teslim süresi: Günlük ihtiyaçlar nispetinde saymanlığın vere                                                                        ceği tebligatlar doğrultusunda EK-A Teslim Proğramı ve İhtiyaç                                                                                               Listesinde ve sözleşmenin 5.1.1. maddesindeki çizelgede belir                                                                                              tilen tarihler arasında ve miktarlarda, günlük ihtiyaçlar nispetinde                                                                      ilgili birliğe teslim edilecektir. Sözleşme, verilen tarihten sonra                                                                                             yürürlüğe girdiği takdirde ilgili mal kalemleri için işe (mal teslimatı                                                                      na) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN

b) Tarihi ve saati                              : 26.05.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel sektör işletmeleri veya Kamu Kurum ve Kuruşlarına son beş yıl içinde yapılan her türlü meyve ve sebze satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6?ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                             Basın V: 73570  (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.