(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 24.06.2013 - 09:09, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

5 KALEM BAHARAT ALIMI

 

5 KALEM BAHARAT ALIMI

BAHARAT ALIMI 5 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası    : 2013 / 711431-İdarenina) Adresi      : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON           BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ / VANb) Telefon ve faks numarası   : 432 215 19 78 - 432 214 67 99c) Elektronik Posta Adresi    : altihdakihlkombsk@yahoo.com ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa)2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta       (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri    : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde       tek partide defaten malzemeler 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan Sabis       kışlasında bulunan Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığı depolarına teslim edile      cektir. Muayene Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip       Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığının belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut       Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na teslim edecektir.c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde       tek partide defaten malzemeler 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan Sabis       kışlasında bulunan Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığı depolarına teslim edile      cektir. Muayene Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip       Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığının belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut       Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)' na teslim edecektir. Malın       muayenesi 6'ncı Hd. A. K. lığı Muayene Komisyon başkanlığınca                yapılacaktır.3-İhalenina) Yapılacağı yer   : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN (TEKLİF ZARFLARI EN GEÇ 08       TEMMUZ 2013 GÜNÜ SAAT: 09:30'A KADAR TESLİM       EDİLECEKTİR.) b) Tarihi ve saati   : 08.07.2013 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası       belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İhale konusu ürüne ait "İşletme Onay Belgesi" ihale aşamasında ihale komisyonuna verilecektir. İhale konusu ürüne ait olmayan belge kabul edilmeyecektir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. :4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya       belgeler,c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.       İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri        sunabilir:a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili Temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yeril Malı Belgesi,d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği İşletme Kayıt Belgesie) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.4.3.2.4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: (1) TSE Uygunluk Belgesi veya (2) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya(3) Söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu tespit edilirse;  TSE tarafından verilen Deney Raporu veya İthal Malı Uygunluk Belgesi veya(4) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren akredite edilmiş laboratuarlarca düzenlenen, Test/Deney Raporu veya uluslar arası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen uygunluk belgesi (ilgili test raporu veya uygunluk belgesinin, yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesi ile Yurt dışı laboratuarların akredite edilmiş olduğu ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluktan onaylı belge veya Apostille kaşeli belge, Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli  sureti olacaktır.) ihale komisyonuna verilecektir.      İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı, ihale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek, olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur:8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 6.ncı Hd.A. İhl.Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın V: 1059 (www.bik.gov.tr) ‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
BAHARAT ALIMI 5 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2013 / 71143
1-İdarenin
a) Adresi      : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON           BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ / VAN
b) Telefon ve faks numarası   : 432 215 19 78 - 432 214 67 99
c) Elektronik Posta Adresi    : altihdakihlkombsk@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde
      tek partide defaten malzemeler 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan Sabis
      kışlasında bulunan Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığı depolarına teslim edile
      cektir. Muayene Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip
      Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığının belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut
      Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na teslim edecektir.
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde
      tek partide defaten malzemeler 6'ncı Hd. A. K. lığı Org. Ali İhsan Sabis
      kışlasında bulunan Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığı depolarına teslim edile
      cektir. Muayene Komisyon Başkanlığınca muayene yapılmasına müteakip
      Tük. Mlz. 216 Mal Saymanlığının belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut
      Taburları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)' na teslim edecektir. Malın
      muayenesi 6'ncı Hd. A. K. lığı Muayene Komisyon başkanlığınca         
      yapılacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer   : 6'ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN (TEKLİF ZARFLARI EN GEÇ 08
      TEMMUZ 2013 GÜNÜ SAAT: 09:30'A KADAR TESLİM
      EDİLECEKTİR.)
b) Tarihi ve saati   : 08.07.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası       belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu ürüne ait "İşletme Onay Belgesi" ihale aşamasında ihale komisyonuna verilecektir. İhale konusu ürüne ait olmayan belge kabul edilmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. :
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya       belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.      
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri        sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili Temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yeril Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği İşletme Kayıt Belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
(1) TSE Uygunluk Belgesi veya
(2) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya
(3) Söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu tespit edilirse;  TSE tarafından verilen Deney Raporu veya İthal Malı Uygunluk Belgesi veya
(4) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren akredite edilmiş laboratuarlarca düzenlenen, Test/Deney Raporu veya uluslar arası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen uygunluk belgesi (ilgili test raporu veya uygunluk belgesinin, yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesi ile Yurt dışı laboratuarların akredite edilmiş olduğu ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluktan onaylı belge veya Apostille kaşeli belge, Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli  sureti olacaktır.) ihale komisyonuna verilecektir.     
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı, ihale Komisyon Başkanlığı VAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek, olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur:
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 6.ncı Hd.A. İhl.Kom. Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın V: 1059 (www.bik.gov.tr)
‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.