Haber Girişi: 21.11.2014 - 09:28, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

12 AYLIK 23 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

 

12 AYLIK 23 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

İHALE İLANI TC VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
12 AYLIK 23 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır; İhale kayıt numarası                           : 2014/154913 1-  İdarenin a) Adresi                                        : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA l .SOKAK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ/VAN b) Telefon ve raks numarası              : 432 215 84 76-135 - 432 216 84 76 c) Elektronik posta adresi                 : tatihaltunx@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanhalksagligi.gov.tr internet adresi (varsa) 2-  İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı Sıra   Malın/İşin Cinsi                           Miktar  Birim 1   Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Motorlu Araç 2012 yılı ve Üzeri Model (l Adet)                                             12  Aylık 2  Sürücülü ve Akaryakıtsız 4+1 (Yük ve Personel Taşıyıcı Kamyonet) 2012 Yılı veya Üzeri                         12  Aylık Model (l Adet) 3  Sürücülü ve Akaryakıtsız 4X4 (Yük ve Personel Taşıyıcı Kamyonet) 2012 ve üzeri (2 Adet)                       12  Aylık 4  Sürücülü ve Akaryakıtsız Hizmet Aracı 4+1 ve 2012 Yılı veya Üzeri Model (Binek) ( 9 Adet)                    12  Aylık 5  Sürücülü ve'Akaryakıtsız Hizmet Aracı 13+1 ve 2012 Yılı veya Üzeri Model(Minibüs) (10                       12   Aylık Adet) b) Yapılacağı yer                             : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ c) İşin süresi                                    : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01 01/2015; işi bitirme tarihi 31/12/2015 dir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                             : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI b) Tarihi ve saati                              :15.12.2014- 10:00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve.veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.3.  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: a) 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ekinde bulunan Madde 2.a " Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım. sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta. Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır." maddesi uygulanacak olup teklif edilen araçların marka ve model ve cinsleri ihale dosyasında sunulacaktır. Araç teslimi sırasında model değişikliği olması durumunda verilecek araç adı geçen kanun maddesini karşılamak zorundadır. b) Yalnız 5.Kaleme Sürücülü ve Akaryakıtsız Hizmet aracı 10 adet (13-1) Minibüste" 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hizmet Alımı Sureliyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ekinde bulunan Madde 2.a" Kasko değer listesinde yer ulan kasko sigortası değerinin %2 sinin şartı aranmayacaktır. c) Teklif verecek isteklilerin; 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınmış Yetki Belgelerinden; 1 ve 4.Kalemler için Al yetki belgesi, 2. ve 3.Kalemler için K1 yetki belgesi ve 5.kalem için ise D2 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgelerinin aslını veya noter onaylı tasdik suretlerini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar. Ancak K1 Belgesi için söz konusu taşıma işleri şehir içi ve şehir dışı beraber yapılacağından K1 * belgesi kabul edilmeyecektir.. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulun belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bilmesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2. l. Bankalardan temin edilecek belgeler Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini. b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığım gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde: a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç Ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın İnşaat maliyetleri ile yıllara yaygın İnşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ail belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler, Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son İki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (l ,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin islenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda  belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur, 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri Son beş yıl İçinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu is veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek isler: 4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü araç kiralama ve tasıma hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI l NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir. 7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9-  İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözler,, imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teki it verilemez. Basın V: 2223 (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI TC VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

12 AYLIK 23 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

İhale kayıt numarası                           : 2014/154913

1-  İdarenin

a) Adresi                                        : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA l .SOKAK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ/VAN

b) Telefon ve raks numarası              : 432 215 84 76-135 - 432 216 84 76

c) Elektronik posta adresi                 : tatihaltunx@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanhalksagligi.gov.tr

internet adresi (varsa)

2-  İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra   Malın/İşin Cinsi                           Miktar  Birim

1   Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Motorlu Araç 2012 yılı ve Üzeri Model (l Adet)                                             12  Aylık

2  Sürücülü ve Akaryakıtsız 4+1 (Yük ve Personel Taşıyıcı Kamyonet) 2012 Yılı veya Üzeri                         12  Aylık Model (l Adet)

3  Sürücülü ve Akaryakıtsız 4X4 (Yük ve Personel Taşıyıcı Kamyonet) 2012 ve üzeri (2 Adet)                       12  Aylık

4  Sürücülü ve Akaryakıtsız Hizmet Aracı 4+1 ve 2012 Yılı veya Üzeri Model (Binek) ( 9 Adet)                    12  Aylık

5  Sürücülü ve'Akaryakıtsız Hizmet Aracı 13+1 ve 2012 Yılı veya Üzeri Model(Minibüs) (10                       12   Aylık Adet)

b) Yapılacağı yer                             : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                                    : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01 01/2015; işi bitirme tarihi 31/12/2015 dir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI

b) Tarihi ve saati                              :15.12.2014- 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve.veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3.  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: a) 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ekinde bulunan Madde 2.a " Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım. sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta. Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır." maddesi uygulanacak olup teklif edilen araçların marka ve model ve cinsleri ihale dosyasında sunulacaktır. Araç teslimi sırasında model değişikliği olması durumunda verilecek araç adı geçen kanun maddesini karşılamak zorundadır.

b) Yalnız 5.Kaleme Sürücülü ve Akaryakıtsız Hizmet aracı 10 adet (13-1) Minibüste" 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hizmet Alımı Sureliyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ekinde bulunan Madde 2.a" Kasko değer listesinde yer ulan kasko sigortası değerinin %2 sinin şartı aranmayacaktır.

c) Teklif verecek isteklilerin; 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınmış Yetki Belgelerinden; 1 ve 4.Kalemler için Al yetki belgesi, 2. ve 3.Kalemler için K1 yetki belgesi ve 5.kalem için ise D2 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgelerinin aslını

veya noter onaylı tasdik suretlerini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar. Ancak K1 Belgesi için söz konusu taşıma işleri şehir içi ve şehir dışı beraber yapılacağından K1 * belgesi kabul edilmeyecektir..

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulun belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bilmesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2. l. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini.

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığım gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç Ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın İnşaat maliyetleri ile yıllara yaygın İnşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ail belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler, Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son İki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (l ,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin islenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda  belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl İçinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu is veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek isler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü araç kiralama ve tasıma hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI l NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-  İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözler,, imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teki it verilemez. Basın V: 2223 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.