Haber Girişi: 09.11.2013 - 09:28, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

1 ADET TIBBI CİHAZ ALIMI

 

1 ADET TIBBI CİHAZ ALIMI

BİRLİĞİMİZE BAĞLI BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ( HASTABAŞI MONİTÖRÜ ) ALIMI KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BİRLİĞİMİZE BAĞLI BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ( HASTABAŞI MONİTÖRÜ ) ALIMI KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Birliğimize Bağlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait l Kalem Tıbbi Cihaz ( Hastabaşı Monitörü ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/162800 1 -İdarenin a) Adresi : SüPhan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı 65100 MERKEZ VAN VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası : 4322178979 - 4322177463 c) Elektronik Posta Adresi : tkhk.vgs@gmail.com ç)   İhale   dokümanının   : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize Bağlı: l-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Cihaz Deposu c) Teslim tarihi : Malın/İşin  teslim  süresi  20  takvim   günüdür.   Yüklenici   firma sözleşmeye müteakip 20 gün içerisinde Cihazları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Teslim edecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Van   İli   Kamu   Hastaneleri   Birliği   Genel   Sekreterliği   Merkezi Satmalma ihale Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 18.11.2013 -14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 1- İstekliler Tıbbi Cihazlara ait ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklifle birlikte sunacaklardır.(istekli yetkili bayi ise imalatçı yada distribütör firmanın 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni sunacaktır.) 2- Satış sonrası hizmetlerine ilişkin yükümlülük doğrudan üretici veya ithalatçı firmaya ait olup, bayilerden tıbbi cihaz sağlandığında tedarikçiye ulaşılamaması halinde üretici veya ithalatçı firmaya ulaşılarak sorunu giderilecektir. Tedarikçiye ulaşılması halinde üretici veya ithalatçı firma satış sonrası hizmetlerine ilişkin yükümlülükler kendilerine ait olacaktır. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1-İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünün/cihazın TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. 2-Teklif edilen ürünün/cihazın TITUBB' kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. 3-Ayrıca, Teklif edilen ürüne/cihaza ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir. 4-İstekliler İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyalarını da (KİK uzantılı XML dosyası) bir CD' ye Yükleyerek teklif zarflarının içinde sunacaklardır. 5-Teklif edilen ürünün/cihazın teknik şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla teklif değerlendirilmesi sırasında geçerli en düşük tekliften başlamak üzere ihale komisyonunca cihazın demostrasyonu istenebilir. Demo uygulanması sırasında firma yetkilisi hazır bulunacak ve bu hususta her türlü işlem tutanağa geçirilecektir. Demo uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saat yazılı olarak firmalara bildirilecek ve tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır. (Demo masrafları vs.) 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler Cihaza ait katalog veya fotoğrafları ihale dosyasında sunacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın  alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür. 12. Konsorsiyum ihaleye olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V:1856 (www.bik.gov.tr)
BİRLİĞİMİZE BAĞLI BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ( HASTABAŞI MONİTÖRÜ ) ALIMI KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BİRLİĞİMİZE BAĞLI BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT 1 KALEM TIBBİ

CİHAZ ( HASTABAŞI MONİTÖRÜ ) ALIMI

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Birliğimize Bağlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait l Kalem Tıbbi Cihaz ( Hastabaşı Monitörü ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/162800

1 -İdarenin

a) Adresi : Phan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı 65100 MERKEZ VAN

VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası : 4322178979 - 4322177463

c) Elektronik Posta Adresi : tkhk.vgs@gmail.com

ç)   İhale   dokümanının   : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize Bağlı: l-Van

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Cihaz Deposu

c) Teslim tarihi : Malın/İşin  teslim  süresi  20  takvim   günüdür.   Yüklenici   firma sözleşmeye müteakip 20 gün içerisinde Cihazları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Van   İli   Kamu   Hastaneleri   Birliği   Genel   Sekreterliği   Merkezi Satmalma ihale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 18.11.2013 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- İstekliler Tıbbi Cihazlara ait ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklifle birlikte sunacaklardır.(istekli yetkili bayi ise imalatçı yada distribütör firmanın 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni sunacaktır.)

2- Satış sonrası hizmetlerine ilişkin yükümlülük doğrudan üretici veya ithalatçı firmaya ait olup, bayilerden tıbbi cihaz sağlandığında tedarikçiye ulaşılamaması halinde üretici veya ithalatçı firmaya ulaşılarak sorunu giderilecektir. Tedarikçiye ulaşılması halinde üretici veya ithalatçı firma satış sonrası hizmetlerine ilişkin yükümlülükler kendilerine ait olacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünün/cihazın TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

2-Teklif edilen ürünün/cihazın TITUBB' kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır.

3-Ayrıca, Teklif edilen ürüne/cihaza ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.

4-İstekliler İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyalarını da (KİK uzantılı XML dosyası) bir CD' ye Yükleyerek teklif zarflarının içinde sunacaklardır.

5-Teklif edilen ürünün/cihazın teknik şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla teklif değerlendirilmesi sırasında geçerli en düşük tekliften başlamak üzere ihale komisyonunca cihazın demostrasyonu istenebilir. Demo uygulanması sırasında firma yetkilisi hazır bulunacak ve bu hususta her türlü işlem tutanağa geçirilecektir. Demo uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saat yazılı olarak firmalara bildirilecek ve tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır. (Demo masrafları vs.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Cihaza ait katalog veya fotoğrafları ihale dosyasında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın  alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum ihaleye olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın V:1856 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.