(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.10.2012 - 09:05, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

9 KALEM PANO VE BOX MAL ALIMI

 

9 KALEM PANO VE BOX MAL ALIMI

VANGÖLÜ EDAŞ BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 9 KALEM PANO VE BOX MAL ALIMI İŞİ. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale kayıt numarası  : 2012/1484111-İdarenin   :a) adresi    : İpek Yolu Üzeri/VANb) telefon ve faks numarası : O 432 217 16 36 -O 432 217 35 62c) elektronik posta adresi  :2-İhale konusu 2-İhale konusu malına) niteliği, türü ve miktarı  : İHALE DOKUMANI KAPSAMINDA SUNULAN MALZEME TEKLİF       BİRİM FİYAT CETVELİNDE GÖSTERİLEN TOPLAM 9 KALEM       MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA PANO VE BOX ELEKTRİK       MALZEMESİb) teslim yer(ler)i   : VANGÖLÜ EDAŞ BİTLİS İL MÜDÜRLÜKLERİ İŞLETME       AMBARLARI,c) teslim tarih(ler)i  : İşe başlama tarihinden itibaren temrin planına göre 30 gün3-İhalenina) Yapılacağı yer   : VANGÖLÜ EDAŞ Hizmet Binası Toplantı Salonub) Tarihi ve saati   : 18.10.2012 günü saat 16:00:004.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,d) İdari Şartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak         zorundadır.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İstenen Mesleki Teknik Belgeler Tip İdari Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilmiştir4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.4.6.1- Son beşyıl içerisinde kamu veya özel sektöre satışı gerçekleşen her türlü elektrik şalt ve koruyucu malzemesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhale tüm isteklilere açıktır ve Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15.0 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL Türk Lirası karşılığı VANGÖLÜ HİZMET BİNASI (İpek yolu üzeri) Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü servisi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 115,00-TL doküman bedelini aşağıda belirtilen hesapnumara(lar)ına yatırmak zorundadır.T.C. ZİRAAT BANKASI VAN ŞUBESİ TR840001000096470435545616- 96-470435545616Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.8-Teklifler, 18.10.2012 saat 16:00:00 'e kadar VANGÖLÜ EDAŞ Muhaberat Şefliği' ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.   11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü olmalıdır.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13- İhalede kısmi teklif verilebilir14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.Basın V-1159 (www.bik.gov.tr)
VANGÖLÜ EDAŞ BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 9 KALEM PANO VE BOX MAL ALIMI İŞİ. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası  : 2012/148411
1-İdarenin   :
a) adresi    : İpek Yolu Üzeri/VAN
b) telefon ve faks numarası : O 432 217 16 36 -O 432 217 35 62
c) elektronik posta adresi  :
2-İhale konusu
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı  : İHALE DOKUMANI KAPSAMINDA SUNULAN MALZEME TEKLİF
      BİRİM FİYAT CETVELİNDE GÖSTERİLEN TOPLAM 9 KALEM
      MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA PANO VE BOX ELEKTRİK
      MALZEMESİ
b) teslim yer(ler)i   : VANGÖLÜ EDAŞ BİTLİS İL MÜDÜRLÜKLERİ İŞLETME
      AMBARLARI,
c) teslim tarih(ler)i  : İşe başlama tarihinden itibaren temrin planına göre 30 gün
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer   : VANGÖLÜ EDAŞ Hizmet Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati   : 18.10.2012 günü saat 16:00:00
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari Şartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak         zorundadır.
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstenen Mesleki Teknik Belgeler Tip İdari Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilmiştir
4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
4.6.1- Son beşyıl içerisinde kamu veya özel sektöre satışı gerçekleşen her türlü elektrik şalt ve koruyucu malzemesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır ve Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15.0 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL Türk Lirası karşılığı VANGÖLÜ HİZMET BİNASI (İpek yolu üzeri) Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü servisi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.
Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 115,00-TL doküman bedelini aşağıda belirtilen hesap
numara(lar)ına yatırmak zorundadır.
T.C. ZİRAAT BANKASI VAN ŞUBESİ TR840001000096470435545616- 96-470435545616
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8-Teklifler, 18.10.2012 saat 16:00:00 'e kadar VANGÖLÜ EDAŞ Muhaberat Şefliği' ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalede kısmi teklif verilebilir
14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
Basın V-1159 (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.