Haber Girişi: 17.06.2014 - 08:44, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

Personel Hizmeti Alımı hizmet alımı

 

Personel Hizmeti Alımı hizmet alımı

İHALE İLANI T.C. VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü
Personel Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2014/67124 1- İdarenin a) Adresi : Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Caddesi MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası : (0.432) 210 21 15 - (0.432) 216 00 46 c) Elektronik posta adresi : mehtap__kocak_@hotmail.com  ç) İhale dokümanının : www.vsm.gov.tr görülebileceği internet adresi (varsa)  2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıra Malın/işin Cinsi Miktar Birim 1.KISIM: Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı 1 35 (Otuzbeş) kişi ile 5 aylık ambulans şoför hizmeti alımı 175 işçi x Ay 2. KISIM: Teknik Personel Alımı 1 40 (Kırk) kişi ile 5 aylık teknik personel hizmeti alımı 200 işçi x Ay b) Yapılacağı yer : İdarenin Ayniyat Saymanlığı Depolarına Teslim Edilecektir c) İşin süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 153 (yüzelliüç) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/08/2014; işi bitirme tarihi 31/12/2014 dir. 3- İhalenin a)Yapılacağı yer : Van il Sağlık Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : 09.07.2014 -10:00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4,1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza sirküleri 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4 1 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı :%30, Teknik Personel Alımı :%30, oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4,4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. 1. Kısım Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı: Kamu veya Özel Sektörde Ambulans Şoförü Hizmeti Alımına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 2.Kısım Teknik Personel Hizmeti Alımı : Kamu veya Özel Sektörde Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Van Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden Alınacak Doküman Satış Bedeli Alındısı ile İI Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden Temin Edilebilir adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınlama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın V: 1037 (www.bik.gov.tr)
İHALE İLANI T.C. VAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

Personel Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2014/67124

1- İdarenin

a) Adresi : Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Caddesi MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası : (0.432) 210 21 15 - (0.432) 216 00 46

c) Elektronik posta adresi : mehtap__kocak_@hotmail.com

 ç) İhale dokümanının : www.vsm.gov.tr

görülebileceği internet adresi (varsa)

 2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıra Malın/işin Cinsi Miktar Birim 1.KISIM: Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı 1 35 (Otuzbeş) kişi ile 5 aylık ambulans şoför hizmeti alımı 175 işçi x Ay

2. KISIM: Teknik Personel Alımı 1 40 (Kırk) kişi ile 5 aylık teknik personel hizmeti alımı 200 işçi x Ay

b) Yapılacağı yer : İdarenin Ayniyat Saymanlığı Depolarına Teslim Edilecektir

c) İşin süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 153 (yüzelliüç) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/08/2014; işi bitirme tarihi 31/12/2014 dir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Van il Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 09.07.2014 -10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4,1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4 1 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı :%30,

Teknik Personel Alımı :%30, oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4,4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 1. Kısım Ambulans Şoförü Hizmeti Alımı: Kamu veya Özel Sektörde Ambulans Şoförü Hizmeti Alımına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 2.Kısım Teknik Personel Hizmeti Alımı : Kamu veya Özel Sektörde Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Van Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden Alınacak Doküman Satış Bedeli Alındısı ile İI Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden Temin Edilebilir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınlama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın V: 1037 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.