OYUN GRUBU VE KAUÇUK YER DÖŞEMESİ SATIN ALINACAKTIR

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

 

Oyun Grubu ve 40x40x2,5 cm. Kauçuk Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1006763
1-İdarenin
a) Adı : VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü 65100 İPEKYOLU/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4324865560 - 4322162008
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Oyun Grubu ve 40x40x2,5 cm. Kauçuk Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Takım Oyun Grubu, 10.000 metrekare 40x40x2,5 cm. Kauçuk Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Söz konusu malzemeler; Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait Süphan Mahallesinde bulunan hangarlara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Söz konusu mallar, işe başlama tarihinden itibaren 40 (kırk) gün içerisinde teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 5 Gün içerisinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu İpekyolu / VAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini yeterlik bilgileri tablosunda sunmaları yeterli olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- TS EN 1176-1 / ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 2- TS EN 1176-2+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 3- TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 4- TS EN 1176-6+AC  ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) 5- TS EN 1177+AC Darbe azaltıcı oyun alanı kaplaması - Darbe zayıflamasının belirlenmesi için test yöntemleri 6- TS 13578 Yetkili Servisler salıncak-tahterevalli-kaydırak vb. oyun elemanları için Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ) 7- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Çocuk Oyun Grubu  ve Yan elemanlar için  her bir model için ayrı ayrı (ONAYLI MODEL BAZLI EVRAKI) ihale dosyasında sunulacaktır. 8-TS EN 71-2 Oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak, korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu ihale d (Bu rapor Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.) 9-Polietilen ürünlerin malzeme içeriğinde TS EN 71-3  Oyuncak Güvenliği-Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır.. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır 10-TS EN 71-3' e göre renkli metal malzemeler madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuvardan alınmış olmalıdır 11- TS EN 9227:2017 standardı gereğince elektrostatik toz boya işlemine tutulmuş metallerin 1440 saat olumlu korozyon raporu, ihale dosyasında sunulacaktır..( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır. 12-Polietilen ürünlerin  TS EN ISO 105-B02 Yapay ışığa karşı renk hassaslığı olumlu test raporu(Bu rapor Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.) 13-Polietilen ürünler için fitalat test raporu . (Bu rapor Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.) 14-Plastisol(plastik)kapmalı  metal malzeme için olumlu fitalat testi 15-Polietilen Klasik Salıncak oturağı için TS EN 1176-2 Darbe zayıflaması deneyi ve Dinamik yük deneyini gösteren olumlu muayene ve deney raporu 16- ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 11.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında sunulacaktır. İstekliler, yukarıdaki kalite ve test belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN01897292