Haber Girişi: 24.03.2016 - 09:13, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:21

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

 

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

VAN TUŞBA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
5 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                     : 2016 / 84285 1-İdarenin a) Adresi                                             : AbdurrahmangaziMh. Ethem Dede Sok. no:6 TUŞBA/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 4322154846 - c) Elektronik Posta Adresi           : tusbasydv@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1.KISIM KURU GIDA 27 KALEM 2. KISIM MEYVE SEBZE 22                                                                          KALEM 3. BEYAZ ET 6 KALEM 4. KISIM KIRMIZI ET 1 KALEM                                                                        5. KISIM SOMUN EKMEK 1 KALEM                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                               idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                    : SABRİ ÜLKER AŞEVİ ADERS : BEDİÜZZAMAN CAD. ET BALIK                                                                       KURUMU YANI VATBO BİNASI YANI TUŞBA/VAN c) Teslim tarihi                                  : 1. kısım 27 kalem kuru gıda alımı-15 günlük partiler halinde                                                                     idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim alınacaktır. 2. kısım 22                                                                    kalem meyve sebze alımı- haftalık partiler halinde idarenin ihtiyacı                                                   doğrultusunda teslim alınacaktır. 3. kısım 6 kalem beyaz et alımı-                                                                 haftalık partiler halinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim                                                                 alınacaktır. 4. kısım 1 kalem kırmızı et alımı- haftalık partiler                                                                        halinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim alınacaktır. 5. kısım                                                          1 kalem somun ekmek alımı- günlük olarak, idarenin ihtiyacı                                                                doğrultusunda teslim alınacaktır. (teslim günleri hafta sonlarına                                                            denk gelmeleri halinde aynı şekilde mal teslimi yapılacaktır.) 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : BEDİÜZZAMAN CAD. ET BALIK KURUMU YANI VATBO BİNASI                                                                                 ARKASI TUŞBA/VAN b) Tarihi ve saati                              : 15.04.2016 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUŞBA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ETHEMDEDE CAD. NO:6 A.GAZİ MAH. TUŞBA/VAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SABRİ ÜLKER AŞEVİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                                 Basın V: 283518 (www.bik.gov.tr)
VAN TUŞBA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

5 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2016 / 84285

1-İdarenin

a) Adresi                                             : AbdurrahmangaziMh. Ethem Dede Sok. no:6 TUŞBA/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 4322154846 -

c) Elektronik Posta Adresi           : tusbasydv@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1.KISIM KURU GIDA 27 KALEM 2. KISIM MEYVE SEBZE 22                                                                          KALEM 3. BEYAZ ET 6 KALEM 4. KISIM KIRMIZI ET 1 KALEM                                                                        5. KISIM SOMUN EKMEK 1 KALEM

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                               idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : SABRİ ÜLKER AŞEVİ ADERS : BEDİÜZZAMAN CAD. ET BALIK                                                                       KURUMU YANI VATBO BİNASI YANI TUŞBA/VAN

c) Teslim tarihi                                  : 1. kısım 27 kalem kuru gıda alımı-15 günlük partiler halinde                                                                     idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim alınacaktır. 2. kısım 22                                                                    kalem meyve sebze alımı- haftalık partiler halinde idarenin ihtiyacı                                                   doğrultusunda teslim alınacaktır. 3. kısım 6 kalem beyaz et alımı-                                                                 haftalık partiler halinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim                                                                 alınacaktır. 4. kısım 1 kalem kırmızı et alımı- haftalık partiler                                                                        halinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim alınacaktır. 5. kısım                                                          1 kalem somun ekmek alımı- günlük olarak, idarenin ihtiyacı                                                                doğrultusunda teslim alınacaktır. (teslim günleri hafta sonlarına                                                            denk gelmeleri halinde aynı şekilde mal teslimi yapılacaktır.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : BEDİÜZZAMAN CAD. ET BALIK KURUMU YANI VATBO BİNASI                                                                                 ARKASI TUŞBA/VAN

b) Tarihi ve saati                              : 15.04.2016 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUŞBA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ETHEMDEDE CAD. NO:6 A.GAZİ MAH. TUŞBA/VAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SABRİ ÜLKER AŞEVİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                                                                Basın V: 283518 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.