Haber Girişi: 22.08.2015 - 09:54, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR

 

ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIGI (VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 99577 1 -İdarenin a) Adresi                                             : HACIBEKİR MAH HACIBEKİR KIŞLASI 65100 VAN MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 486 10 00 - 432 241 47 57 c) Elektronik Posta Adresi           : ç) İhale dokümanının görülebileceği                      İnternet adresi (varsa)                 : https//ekap.kik.gov tr/EKAP/ 2 -İhale konusu malın a) Niteliği türü ve miktarı             : 6 KISIM 120 KALEM ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                    şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri                              : J.ASYŞ KOR K LIĞI 434 NU LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI DEPO                                                                               LARI/VAN, VAN İL J K LİĞİ 458 NU LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI                                                            DEPOLARI/VAN c) Teslim tarihi                                  : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN                                                                    İTİBAREN 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN                                                                        TESLİM EDİLECEKTİR 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI İHALE SALONU / VAN b) Tarihi ve saati                              : 07.09.2015 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi: 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliden son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 9 TRY (Türk Lirası) karşılığı J ASYŞ KOR K.LIĞI LOJİSTİK Ş.MD.LÜĞÜ / VAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI İHL KOMS BŞK LIĞI / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                                                                    Basın V: 131193   (www.bik.gov.tr)
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIGI (VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 99577

1 -İdarenin

a) Adresi                                             : HACIBEKİR MAH HACIBEKİR KIŞLASI 65100 VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 486 10 00 - 432 241 47 57

c) Elektronik Posta Adresi           :

ç) İhale dokümanının görülebileceği                     

İnternet adresi (varsa)                 : https//ekap.kik.gov tr/EKAP/

2 -İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı             : 6 KISIM 120 KALEM ARAÇ YEDEK PARÇA VE AKÜ

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                    şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                              : J.ASYŞ KOR K LIĞI 434 NU LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI DEPO                                                                               LARI/VAN, VAN İL J K LİĞİ 458 NU LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI                                                            DEPOLARI/VAN

c) Teslim tarihi                                  : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN                                                                    İTİBAREN 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN                                                                        TESLİM EDİLECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI İHALE SALONU / VAN

b) Tarihi ve saati                              : 07.09.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliden son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 9 TRY (Türk Lirası) karşılığı J ASYŞ KOR K.LIĞI LOJİSTİK Ş.MD.LÜĞÜ / VAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI İHL KOMS BŞK LIĞI / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                    

                                                                                                               Basın V: 131193   (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.