Haber Girişi: 22.01.2014 - 11:41, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

KANALİZASYON HATTI YAPIMI

 

KANALİZASYON HATTI YAPIMI

KALECİK MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLARA KANALİZASYON HATTI YAPIMI VAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
KALECİK MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLARA KANALİZASYON HATTI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası ; 2014/6337 1-İdarenin â) Adresi : Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. sokak No:5 Aydın Perihan İş Merkezi B Blok Kat:5 65100 MERKEZ/VAN b) Telefon ve faks numarası ; 4322167341 - 4322162008 c) Elektronik Posta Adresi : sukanalizasyon@van.bel.tr ç) İhale dokümanının : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/ görülebileceğiinternet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Kalecik Köyü altı Q200 mm, Q300 mm Çaplı yaklaşık olarak 4000 metre Kanalizasyon hattı inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Van Merkez Kalecik Mahallesi ve Bağlı Sokaklar c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde ' yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Van Belediye Başkanlığı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan mahallesi uzun 1. sokak no:5 Aydın Perihan iş merkezi B Blok kat:5 65100 b) Tarihi ve saati : 06.02.2014 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Doğal gaz, Tedaş ve Telekominikasyon hatlarının iş yapımı sırasında çıkaracağı engellerden dolayı ilgili kurumlarla yapılacak olan görüşmeler veya alınması gereken bütün izin, ruhsat v.b. belgeleri alınması yükleniciye aittir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri; Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. B u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan Kamu İhale Kurumu genel tebliğinde, yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde belirtilen yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan, A IV. Grup İçme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisi veya İnşaat Mühendisi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. sokak No:5 Aydın Perihan İş Merkezi B Blok Kat:5 Van merkez adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan mahallesi uzun 1. sokak no:5 Aydın Perihan iş merkezi B Blok kat:5 İhale Birimi Van Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Basın V: 110(www.bik.gov.tr)
KALECİK MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLARA KANALİZASYON HATTI YAPIMI VAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KALECİK MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLARA KANALİZASYON HATTI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası ; 2014/6337

1-İdarenin

â) Adresi : Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. sokak No:5 Aydın Perihan İş

Merkezi B Blok Kat:5 65100 MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası ; 4322167341 - 4322162008

c) Elektronik Posta Adresi : sukanalizasyon@van.bel.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/

görülebileceğiinternet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kalecik Köyü altı Q200 mm, Q300 mm Çaplı yaklaşık olarak

4000 metre Kanalizasyon hattı inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Van Merkez Kalecik Mahallesi ve Bağlı Sokaklar

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

' yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Van Belediye Başkanlığı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Bahçıvan mahallesi uzun 1. sokak no:5 Aydın Perihan iş merkezi

B Blok kat:5 65100

b) Tarihi ve saati : 06.02.2014 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

Doğal gaz, Tedaş ve Telekominikasyon hatlarının iş yapımı sırasında çıkaracağı engellerden dolayı ilgili kurumlarla yapılacak olan görüşmeler veya alınması gereken bütün izin, ruhsat v.b. belgeleri alınması yükleniciye aittir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri;

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. B u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan Kamu İhale Kurumu genel tebliğinde, yapım işlerinde

benzer iş grupları tebliğinde belirtilen yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan, A IV. Grup İçme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Çevre Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. sokak No:5 Aydın Perihan İş Merkezi B Blok Kat:5 Van merkez adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bahçıvan mahallesi uzun 1. sokak no:5 Aydın Perihan iş merkezi B Blok kat:5 İhale Birimi Van Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Basın V: 110(www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.