Haber Girişi: 21.04.2015 - 08:59, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ

 

HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ

İPEKYOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNE BULUNAN BOSTANİÇİ MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 NOLU PARSELİN DE BULUNAN AĞAÇLIK ALANI HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ İPEKYOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNE BULUNAN BOSTANİÇİ MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 NOLU PARSELİN DE BULUNAN AĞAÇLIK ALANI HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48023 1-İdarenin a) Adresi                                             : Halilağa Mh. İpekyolu Cd. Şehir Stadyumu Karşısı 65100                                                                                             MERKEZ/ İPEKYOLU/VAN b) Telefon ve faks numarası       : 432 217 00 80 - 432 217 00 63 c) Elektronik Posta Adresi           : kelebekavci@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi                                               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı            : BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE BOSTANİÇİ                                                                                            MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 PARSELE HALKA AÇIK PİKNİK                                                                      VE PARK ALANI YAPIM İŞİ                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                              : BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE BOSTANİÇİ                                                                                            MAHALLESİ 2492 ADA 1-2 PARSELE c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi                                                        yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 132 (YÜZOTUZİKİ GÜN) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               : İpekyolu Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İhale                                                                                                              Salonu/BELEDİYE NİKAH SALONU b) Tarihi ve saati                              : 07.05.2015-11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: AXVIII grubu işler 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği VE peyzaj mimarı 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ekap, İpekyolu belediyesi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İpekyolu Caddesi Stadyum Karşısı İpekyolu Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İpekyolu / Van adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                   Basın V: 65505 (www.bik.gov.tr)
İPEKYOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNE BULUNAN BOSTANİÇİ MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 NOLU PARSELİN DE BULUNAN AĞAÇLIK ALANI HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ

İPEKYOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNE BULUNAN BOSTANİÇİ MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 NOLU PARSELİN DE BULUNAN AĞAÇLIK ALANI HALKA AÇIK PARK VE PİKNİK ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2015 / 48023

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Halilağa Mh. İpekyolu Cd. Şehir Stadyumu Karşısı 65100                                                                                             MERKEZ/ İPEKYOLU/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 217 00 80 - 432 217 00 63

c) Elektronik Posta Adresi           : kelebekavci@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi                                               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE BOSTANİÇİ                                                                                            MAHALLESİNDE 2492 ADA 1-2 PARSELE HALKA AÇIK PİKNİK                                                                      VE PARK ALANI YAPIM İŞİ

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : BELEDİYEMİZ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE BOSTANİÇİ                                                                                            MAHALLESİ 2492 ADA 1-2 PARSELE

c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi                                                        yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 132 (YÜZOTUZİKİ GÜN) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : İpekyolu Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İhale                                                                                                              Salonu/BELEDİYE NİKAH SALONU

b) Tarihi ve saati                              : 07.05.2015-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: AXVIII grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği VE peyzaj mimarı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ekap, İpekyolu belediyesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İpekyolu Caddesi Stadyum Karşısı İpekyolu Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İpekyolu / Van adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                  Basın V: 65505 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.