(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 16.04.2012 - 08:38, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

GIDA SATIN ALINACAKTIR

 

GIDA SATIN ALINACAKTIR

8 Kalem Yazlık Meyve alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası    : 2012/432651-İdarenina) Adresi     : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI  İHALE         KOMİSYON BAŞKANLIĞI VAN MERKEZ VANb) Telefon ve faks numarası  : 4322151978 - 4322146799c) Elektronik Posta Adresi   : altihdakihlkombsk@yahoo.comç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa)2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye        EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan         ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri    : 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Tük.Mlz.216 Mal        Saymanlığı depolarında fiziksel muayenelerinin tamamlanmasın       dan sonra saymanlığın belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut        Tabur Komutanlıkları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na        teslim edilecektir.c) Teslim tarihi    : Taahhüt edilen malın hangi günlerde teslim edileceği hususu;        düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en        geç üç gün önce yüklenicinin kendisine veya kanuni vekiline        imzalatılması suretiyle veya sözleşmede  belirtilen tebligat adre       sine posta ile (R.İ.T) yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini        olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal mik       tarını 10.3.2. maddesinde açıklandığı şekilde saymanlıktan öğren       mek zorundadır. 10.3.2. Yüklenici veya vekili Tük.Mlz.216 Mal        Saymanlığına bir gün önceden gelerek getirmesi gereken malın        miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği        takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal        getirmediği veya eksik getirdiği takdirde cezai işlem        uygulanacaktır.3- İhalenina) Yapılacağı yer    : 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van (TEKLİF                   MEKTUPLARI EN GEÇ İHALE SAAATİNDEN YARIM SAAT        ÖNCE (09:30) TESLİM EDİLECEKTİR)b) Tarihi ve saati     : 08.05.2012 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası       belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.a) "Gıda Maddesi" genel tanımına uyan her türlü üretim ve/veya alım-satım işleri5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Basın V:428 (www.bik.gov.tr)
8 Kalem Yazlık Meyve alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2012/43265
1-İdarenin
a) Adresi     : 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI  İHALE 
       KOMİSYON BAŞKANLIĞI VAN MERKEZ VAN
b) Telefon ve faks numarası  : 4322151978 - 4322146799
c) Elektronik Posta Adresi   : altihdakihlkombsk@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
 a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
       EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan  
       ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Tük.Mlz.216 Mal
       Saymanlığı depolarında fiziksel muayenelerinin tamamlanmasın
       dan sonra saymanlığın belirleyeceği miktarlardaki mal Hudut
       Tabur Komutanlıkları (Çaldıran, Özalp, Albayrak, Başkale)'na
       teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi    : Taahhüt edilen malın hangi günlerde teslim edileceği hususu;
       düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en
       geç üç gün önce yüklenicinin kendisine veya kanuni vekiline
       imzalatılması suretiyle veya sözleşmede  belirtilen tebligat adre
       sine posta ile (R.İ.T) yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini
       olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal mik
       tarını 10.3.2. maddesinde açıklandığı şekilde saymanlıktan öğren
       mek zorundadır. 10.3.2. Yüklenici veya vekili Tük.Mlz.216 Mal
       Saymanlığına bir gün önceden gelerek getirmesi gereken malın
       miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği
       takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal
       getirmediği veya eksik getirdiği takdirde cezai işlem
       uygulanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van (TEKLİF           
       MEKTUPLARI EN GEÇ İHALE SAAATİNDEN YARIM SAAT
       ÖNCE (09:30) TESLİM EDİLECEKTİR)
b) Tarihi ve saati     : 08.05.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası       belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) "Gıda Maddesi" genel tanımına uyan her türlü üretim ve/veya alım-satım işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  6'ncı Hudut Alay Komutanlığı Toprakkale-Van adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın V:428 (www.bik.gov.tr)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.