(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 31.07.2013 - 09:56, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

BASILI EVRAK ALIM İŞİ İLANI

 

BASILI EVRAK ALIM İŞİ İLANI

TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer         almaktadır:İhale kayıt numarası  : 2013/103951l - İdarenina) Adresi   : İpekyolu üzeri A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası : 0432 2160658 - 0432 2145679 c) Elektronik posta adresi  : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanilozelidaresi.gov.tr internet adresi (varsa)2- İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :Sıra Malın/İşin/Cinsi        Miktar Birim1 SINIF DEFTERİ (l-2-3-4.Sınıflar)      2500 Adet2 SINIF DEFTERİ (5-6-7-8.Sınflar)      2000 Adet3 GÜNLÜK NÖBET DEFTERİ       1000 Adet4 KARAR DEFTERİ            250 Adet5 GELEN EVRAK DEFTERİ           100 Adet6 GİDEN EVRAK DEFTERΠ          100 Adetb) Teslim yeri   : Van Merkezc) Teslim tarihi   : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.       Ancak işin en geç 31/12/2013 tarihinde bitirilmesi esastır.      Sözleşmenin imzalanmasını müteakip izleyen gün işe başlanır ve 20 gün       içinde tamamen teslim edilecektir.3- İhalenin a) Yapılacağı yer   : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A       Kampüsüb) Tarihi ve saati   : 13.08.2013 - 11:004- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası        belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: MATBAACILIK VEYA KIRTASİYE İŞİ İLE İŞTİGAL ETTİĞİNE DAİR İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU ODA'DAN ALINMIŞ 2013 YILINA AİT FAALİYET BELGESİ4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da                  gönderilebilir.9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Basın V: 1261 (www.bik.gov.tr) ‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer         almaktadır:
İhale kayıt numarası  : 2013/103951
l - İdarenin
a) Adresi   : İpekyolu üzeri A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0432 2160658 - 0432 2145679
c) Elektronik posta adresi  : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanilozelidaresi.gov.tr
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra Malın/İşin/Cinsi        Miktar Birim
1 SINIF DEFTERİ (l-2-3-4.Sınıflar)      2500 Adet
2 SINIF DEFTERİ (5-6-7-8.Sınflar)      2000 Adet
3 GÜNLÜK NÖBET DEFTERİ       1000 Adet
4 KARAR DEFTERİ            250 Adet
5 GELEN EVRAK DEFTERİ           100 Adet
6 GİDEN EVRAK DEFTERΠ          100 Adet
b) Teslim yeri   : Van Merkez
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
      Ancak işin en geç 31/12/2013 tarihinde bitirilmesi esastır.
      Sözleşmenin imzalanmasını müteakip izleyen gün işe başlanır ve 20 gün
      içinde tamamen teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A
      Kampüsü
b) Tarihi ve saati   : 13.08.2013 - 11:00
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası        belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: MATBAACILIK VEYA KIRTASİYE İŞİ İLE İŞTİGAL ETTİĞİNE DAİR İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU ODA'DAN ALINMIŞ 2013 YILINA AİT FAALİYET BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4. l .5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da                  gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın V: 1261 (www.bik.gov.tr)
‘resmiilanlar:www.ilan.gov.tr’de.’
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.