Haber Girişi: 18.11.2013 - 09:07, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

 

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN 12.000 LİTRE VE MOTORİN (EURO DİZEL) 60.000 LİTRE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/166570 l-İdarenin a) Adresi : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD. ARAP BABA 1. SOKAK /VAN  HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ VAN VAN MERKEZ VAN b) Telefon ve faks numarası : 4322 l 58476 - 4322 168476 c) Elektronik Posta Adresi : fatihaltunx@gmail.com ç) İhale dokümanının : https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/' görülebileceği internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Yüklenici Firmanın Van Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan Pompa İstasyonundan resmi araçlara ikmal yapılacaktır. c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür, idarenin talebi doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. İdarece talep edilen akaryakıt yükleniciye ait bayii dağıtım istasyonu pompasından idarenin belirteceği araçlara belirtilen ihtiyaç nispetinde hemen, jeneratör için talep edilen akaryakıt ise talep edilen aynı gün içerisinde ilgili Birimlerimizin belirleyeceği yere teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI b) Tarihi ve saati : 10.12.2013 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi: 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a)İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise: dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol Kanununun hükümlerine uygun olarak EPDK dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini.b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise : 5015 sayılı Petrol Piyasası kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini.c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak »üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Benzer iş olarak her türlü Akaryakıt alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI l NÜLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA l .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın V: 1909 (www.bik.gov.tr)
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN 12.000 LİTRE VE MOTORİN (EURO DİZEL) 60.000 LİTRE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/166570

l-İdarenin

a) Adresi : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD. ARAP BABA 1. SOKAK /VAN  HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ VAN VAN MERKEZ VAN

b) Telefon ve faks numarası : 4322 l 58476 - 4322 168476

c) Elektronik Posta Adresi : fatihaltunx@gmail.com

ç) İhale dokümanının : https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/'

görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yüklenici Firmanın Van Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan Pompa İstasyonundan resmi araçlara ikmal yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür, idarenin talebi doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. İdarece talep edilen akaryakıt yükleniciye ait bayii dağıtım istasyonu pompasından idarenin belirteceği araçlara belirtilen ihtiyaç nispetinde hemen, jeneratör için talep edilen akaryakıt ise talep edilen aynı gün içerisinde ilgili Birimlerimizin belirleyeceği yere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI

b) Tarihi ve saati : 10.12.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise: dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol Kanununun hükümlerine uygun olarak EPDK dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini.b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise : 5015 sayılı Petrol Piyasası kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini.c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak »üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak her türlü Akaryakıt alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI l NÜLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA l .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın V: 1909 (www.bik.gov.tr)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.