301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
16 Haziran 2016 - Perşembe 10:06
 
YOL YAPTIRILACAKTIR
ÇALDIRAN BELEDİYESİ MAHALLE İÇ YOLLARININ PARKE TAŞI İLE YAPIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale İlanları Haberi
YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası                                     : 2016 / 219191

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : BEYAZIT MAHALLESİ VAN CADDESİ NO 184 65970

                                                                                ÇALDIRAN / VAN

b) Telefon ve faks numarası                      : 432 412 22 34 - 432 412 22 94

c) Elektronik Posta Adresi                           :             

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi                                           

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 1-8cm lik parke taşı 100736,00 m2 2-Beton bordür                                                                                                        389952 m 3- beton oluk 39592 m mahalle iç yollarının                                                                                                   kilitli parke taşı ile kaplama işi

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              : ÇALDIRAN İLÇESİ 1- Uygulama yapılacak mahalleler ve                                                                                               ilçe merkezine uzaklıkları ; KUSKUNKIRAN: 7, 3KM ,

                                                                                ERGİNLER;3, 5 KM , ALTIYOL;14, 3KM , UMUTTEPE;21,

                                                                                3KM, ÇUBUKLU;25KM, BEYDOĞAN;33, 0KM ,

                                                                                YAĞIBASAN ;9, 5 KM , HANGEDİĞİ;15, 6KM , SALA

                                                                                HANE; 22, 0 KM, YASSITEPE;7, 0KM , YÜCELEN ;39,

                                                                                0KM , TEKİNDERE;45, 0KM , İNCEALAN;12, 0KM ,

                                                                                AŞ.GÜLDEREN:31, 5KM , AŞ.DİKME :35, 0KM,

                                                                                KARADULDA ; 28, 0KM

c) İşe başlama tarihi                                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer

                                                                                teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      : Yer tesliminden itibaren 250 (İKİYÜZELLİGÜN) takvim

                                                                                günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Çaldıran Belediyesi Beyazıt mahallesi van cadddesi no

                                                                                184 Çaldıran / Van

b) Tarihi ve saati                                              : 14.07.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A)GRUBU ALT YAPI İŞLERİ V.GRUBİŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MİMAR VEYA İNŞAAT MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çaldıran Belediyesi tahakkuk ve Tahsilat Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çaldıran Belediyesi Tahakkuk ve Tahsilat Servisi çaldıran/Van adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.        Basın V: 363185 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı