Haber Detayı
17 Haziran 2016 - Cuma 08:34
 
VAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK
19 KALEM TIBBİ MAL VE MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale İlanları Haberi
VAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU  ADALET BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK

İhale Kayıt Numarası                                     : 2016 / 228753

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : İSKELE MAHLESI İSKELE CAD. CEZAEVİ SOKAK

                                                                                65100 VAN MERKEZ / VAN

b) Telefon ve faks numarası                      :4322230446 - 0432 223 67 78

c) Elektronik Posta Adresi                           :

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 19 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : VAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi                                                 : SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI İMZALANMASINA MÜTAKİP

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi 1. Sok.

                                                                                Tuşba / Van

b) Tarihi ve saati                                              : 28.06.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A) Yükleniciler sözleşme sırasında üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no'su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması

durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.....)bu ürünlere ait UBB barkod no'sunu da açıklama kısmına ekleyerek

http://www.titubb.org/SitePages/Giri%C5%9F%20Sayfas%C4%B1.aspx adresindeki ihale/doğrudan bildirim yazılımını kullanarak hazırlanan dosyayı dijital/elektronik ortamda idareye sunmalıdır.

B) Yükleniciler farklı kalem ve kısımların bazısında tedarikçi, bazısında bayi ise her bir tedarikçisi olduğu kısım ve malzemeler için ayrıca her bir bayisi olduğu kısım ve malzemeler için ayrı ayrı sonuç formu oluşturarak http://www.titubb.org/SitePages/Giri%C5%9F%20Sayfas%C4%B1.aspx adresindeki ihale/doğrudan bildirim yazılımını kullanarak, dosyayı dijital/elektronik ortamda idareye sunmalıdır. Yüklenici ayrıca sonuç bilgilerinde yer alan malzemelerin hangi tedarikçi ve bayi numarasına ait olduğunu ayrıntılı şekilde liste halinde sözleşme sırasında idareye sunmalıdır.

- Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C.İIaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.Ayrıca, Tıbbi Malzemeler "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatça firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır. -"T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde malzemenin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kayıtlı olduğuna dair belge aranmaz. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddütte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.

Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.

-245 ürün kodu ile başlayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.Ancak orijinal barkod numarası olan 245 kodlu ürünlere ait malzemeler

-Teklif edilen tıbbi malzemelerin SGK'nın pozitif listesinde olması gerekmektedir. Pozitif listede olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra dokümanlar Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda alınacaktır, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ihale Komisyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                 Basın V: 366449 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı